1. Home /
  2. Over ons /
  3. Investor Relations /
  4. Financiële persberichten /
  5. Jaarcijfers 2013: Reorganisatielast...

Jaarcijfers 2013: Reorganisatielast matigt totaalwinst KAS BANK

"KAS BANK heeft in 2013 in een nog altijd instabiele markt naar behoren gepresteerd, " zegt Albert Röell, voorzitter van de Raad van Bestuur van KAS BANK.

20 feb 2014

Deel op  

Hoofdpunten

  • Totale winst 13% lager op € 12,3 mln als gevolg van reorganisatielast ca. € 8 mln bruto; exclusief reorganisatielast bedraagt de totale winst € 18 mln, een stijging van ruim 25%
  • Bancair resultaat op € 12,8 mln circa 10% hoger dan in 2012, operationele winst een derde lager voornamelijk als gevolg van de lage marktrente
  • Omzet fractioneel lager mede als gevolg van 14% lagere rente-inkomsten. Assets under Administration in 2013 met 7% gestegen naar € 325 mrd
  • Operationele bedrijfslasten (excl. niet-operationele posten waaronder reorganisatielast) 3,5% lager ten opzichte van 2012
  • BIS-ratio gestegen naar gemiddeld 23% (2012: 21%); leverage ratio per eind 2013 ruim boven 5%
  • Dividendvoorstel over 2013 onveranderd op € 0,64 per aandeel, hetgeen een pay out ratio van ruim 75% betekent

Kerncijfers

In EUR 2013 2012 Mutatie
Winst 12,3 miljoen 14,2 miljoen -13%
Bancair resultaat 12,8 miljoen 11,6 miljoen 10%
Operationele winst 4,8 miljoen 7,2 miljoen -33%
Baten 114,2 miljoen 117,7 miljoen -3%
Assets under Administration 325 miljard 303 miljard 7%
Winst per aandeel 0,84 0,97 -13%
Dividend per aandeel 0,64 0,64 0%
BIS-ration (ultimo) 29% 23%  
BIS-ratio (Gemiddeld) 23% 21%  
* De vergelijkende cijfers zijn bijgesteld naar aanleiding van de
aanpassingen in IAS 19R met ingang van 1 januari 2013.
     

Quote van de voorzitter

"KAS BANK heeft in 2013 in een nog altijd instabiele markt naar behoren gepresteerd, " zegt Albert Röell, voorzitter van de Raad van Bestuur van KAS BANK. “Onze positie in de institutionele markt verbetert jaarlijks, zowel in groei van de Assets under Administration, die met 7% groeiden naar € 325 mrd, als in de waardering voor de hoogwaardige dienstverlening rondom risicobeheer en transparante rapportages. Het herstel van de Europese bankensector vordert evenwel langzaam, hetgeen tot gevolg heeft dat de ECB de rente zo laag mogelijk houdt en nog immer veel liquiditeit tegen weinig marge in de markt zet. Hierdoor kan KAS BANK op haar surplus aan liquiditeit niet de normale vergoeding behalen, hetgeen de winstmarge onder druk zet. Voor de komende jaren wordt geen verandering verwacht in deze situatie. Daarom hebben wij in de tweede helft van 2013 besloten tot een aanvullende reorganisatie, die de kosten structureel zal terugbrengen. In 2013 hebben wij daarmee een begin gemaakt door een van onze Amsterdamse kantoren te verkopen en daarnaast door een reorganisatielast van ca. € 8 miljoen op te nemen in de resultaten over 2013."

Algemeen

2013 kan in Europese termen als een overgangsjaar worden bestempeld. De Eurocrisis lijkt te zijn bezworen, maar het is nog veel te vroeg om vast te stellen dat Europa en de bankensector daarbinnen volledig hersteld zijn. Het vertrouwen in de sector is nog altijd broos, onder andere blijkend uit het nog immer vrijwel volledig ontbreken van een interbancaire markt. Een voor KAS BANK daarbij gunstige ontwikkeling is dat financiële markten steeds meer terugvallen op onderpandsgedreven transacties. Als custodian is de bank als vanouds ervaren op dergelijk laag risico transacties en treedt dus in toenemende mate op als intermediair voor haar institutionele klanten. Met de komst van EMIR zal vanaf 2014 ook voor de derivatenmarkten de noodzaak tot dagelijks onderpand en deugdelijke onderpandregistratie een wettelijke verplichting worden. KAS BANK speelt hierbij voor de institutionele markt een belangrijke rol als marktleider in de Nederlandse markt.

De komst van AIFMD in 2013 verplicht beleggingsfondsen om separaat van de administrateur van het fonds een lokale bewaarder aan te stellen die onafhankelijk toeziet op deze fondsen. Dit betekent dat KAS BANK in haar kernmarkten Nederland, UK en Duitsland haar rol als effectenspecialist verder kan uitbouwen. Vooral in Nederland, waar de Wge een sterk juridisch fundament vormt, is het vanuit risicoperspectief voor institutionele partijen belangrijk om de zogenaamde bewaarketen zo dicht mogelijk in Nederland te houden om daarmee te voorkomen dat in geval van sterke onrust op de financiële markten bezittingen van bijvoorbeeld pensioenfondsen in het buitenland onverhoopt geblokkeerd kunnen worden.

De samenwerking met dwpbank is in 2013 conform planning en budget verlopen. De voorbereidingen voor de outsourcing van een aantal backoffice functies zijn goed onderweg. Hoewel KAS BANK de Assets under Administration in Duitsland nog niet significant heeft uitgebreid verlenen wij voor een aantal Duitse partijen inmiddels onderdelen van de wholesale dienstverlening. Daarnaast hebben dwpbank en KAS BANK in september 2013 de joint venture Secpoint gelanceerd, die zich in eerste instantie richt op retail processing voor banken in Nederland.

In de jaren 2014-2018 zullen de Basel III regels ten aanzien van solvabiliteit en liquiditeit van toepassing worden op KAS BANK. Ook onder deze zwaardere regels zullen de solvabiliteits- en liquiditeitsratio’s van KAS BANK zich ruimschoots boven het minimumniveau bevinden. Door de verkoop van een van onze kantoren steeg de zogenaamde tier 1 ratio - de kernratio die de sterkste vorm van kapitaal meet - naar 28% over 2013, een stijging met 6 procentpunten ten opzichte van 2012. De BIS-ratio - de ratio die het totale kapitaal ten opzichte van de risicogewogen activa meet - behoorde eind 2013 met 29% tot de sterkste in de gehele markt. De leverage ratio van KAS BANK bedroeg eind 2013 ruim 5%.

Dividendvoorstel

KAS BANK zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een slotdividend over 2013 in contanten voorstellen van € 0,31 per gewoon aandeel KAS BANK. Als interim dividend over 2013 is reeds € 0,33 per gewoon aandeel uitgekeerd. Hiermee wordt voldaan aan de doelstelling van het onder normale marktomstandigheden uit te keren dividend van 60-80% van de totale winst. Gegeven de ontwikkelingen in de financiële sector en het belang van een sterke kapitaalspositie zullen wij deze doelstelling op jaarbasis bezien.

Resultaatverwachting 2014

KAS BANK verwacht in 2014 geen verbetering van de marktrente, hetgeen met zich meebrengt dat de marktomstandigheden in 2014 niet bepaald eenvoudig zullen zijn. Als gevolg van de reorganisatie die wij in de tweede helft van 2013 hebben ingezet, verwachten wij dat het operationele resultaat structureel zal verbeteren.

Over het totaalresultaat kunnen wij gezien de voortdurende onzekerheid in de markt geen uitspraken doen. Wij herhalen het streven van de bank om gemeten over de langere termijn te voldoen aan de externe doelstellingen die wij ons gesteld hebben.

Lees het volledige persbericht inclusief de geconsolideerde balans en geconsolideerde winst- en verliesrekening (PDF in nieuw venster). 

Remko Dieker

Meer weten over onze jaarcijfers?

Remko Dieker

Secretaris van de Raad van Bestuur / Investor Relations
+31 (0)20 557 51 80