1. Home /
  2. Over ons /
  3. Investor Relations /
  4. SAAK en SPAK

SAAK en SPAK

Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK (SAAK) en Stichting Preferente Aandelen KAS BANK (SPAK) beheren en administreren (preferente) aandelen in het geplaatste kapitaal van de vennootschap.

Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK

Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK beheert en administreert een aanzienlijk deel van de gewone aandelen in het geplaatste kapitaal van de vennootschap. De Stichting geeft daartegenover met medewerking van de vennootschap royeerbare certificaten uit. De Stichting oefent zelf alleen het stemrecht uit op de aandelen waarvoor geen stemvolmacht aan de certificaathouders is afgegeven of waarvoor geen steminstructie is ontvangen. Op deze wijze wordt de continuïteit in de besluitvorming binnen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevorderd en kan er sprake zijn van een volwaardige vergadering, waarin niet een toevallige meerderheid van stemgerechtigden het besluitvormingsproces in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan bepalen.

De Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK heeft een eigen website

Vacaturemelding 4 april 2019

Stichting Preferente Aandelen KAS BANK

Stichting Preferente Aandelen KAS BANK (‘Stichting’) heeft ten doel het waarborgen van de belangen van de vennootschap, de met haar verbonden onderneming en alle daarbij betrokkenen, onder meer ter bescherming tegen invloeden die de zelfstandigheid, continuïteit en/of identiteit van de vennootschap en de onderneming zouden kunnen aantasten.

Aan de Stichting is een recht verleend tot het nemen van cumulatief preferente aandelen in het kapitaal van de vennootschap tot een nominaal bedrag dat overeenkomt met 50% van het ten tijde van het nemen van die aandelen, in de vorm van gewone aandelen nominaal geplaatste kapitaal. De Stichting zal van het optierecht gebruik maken wanneer het bestuur van de Stichting daartoe besluit (‘call-optie’). Het criterium hierbij kan onder meer zijn of er sprake is van een (dreigende) vijandige intentie of een bedreiging van de zelfstandigheid, continuïteit of identiteit van de vennootschap. De Stichting kan niet worden verplicht tot het nemen van preferente aandelen (geen ‘put-optie’).

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door drie onafhankelijke leden. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur zelf. Benoeming vindt plaats na overleg met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van de vennootschap.

De Stichting Preferente Aandelen KAS BANK heeft ook een eigen website.

Remko Dieker

Heeft u vragen?

Remko Dieker

Secretaris van de Raad van Bestuur / Investor Relations
+31 (0)20 557 51 80