1. Home /
  2. Over ons /
  3. CACEIS Insights /
  4. IORP II komt dichterbij. Wat houdt...

IORP II komt dichterbij. Wat houdt de nieuwe richtlijn in?

13 januari 2019 treedt de IORP II-richtlijn in werking. In april bood minister Koolmees de herziene IORP-richtlijn aan de Tweede Kamer aan tot wijziging van de Nederlandse Pensioenwet. De nieuwe richtlijn omhelst nog een aantal punten die nog bediscussieerd moeten worden. Op grote lijnen is inmiddels bekend wat IORP II gaat betekenen. Wat betekent IORP II voor bestuurders van pensioenfondsen?

31 jul 2018

Deel op  

De wetgever wil met de wijziging ten opzichte van IORP I grensoverschrijdende activiteiten verder stimuleren, risico-gebaseerd toezicht bevorderen en het bestuur en de transparantie van pensioenfondsen verbeteren.

Concreet betekent dit dat pensioenfondsen een verandering kunnen zien in de inrichting van het bestuursbeleid. Een pensioenfonds moet bijvoorbeeld zorgen voor goede bestuurders die prudent omgaan met het pensioengeld. Daarnaast zijn er eisen gesteld aan risicobeheer, personeel, externe aanbieders en op het gebied van communicatie.

Fondsspecifieke vrijheid

In IORP II kan fondsspecifiek worden bepaald op welke manier er invulling wordt gegeven aan de drie sleutelfuncties van risicobeheer, actuariaat en interne audit. Pensioenfondsbesturen kunnen ervoor kiezen om een (of meerdere) sleutelfunctie(s) uit te besteden. Daarbij moet, vanwege de regelgeving die uitgaat van een goede keuze op het gebied van communicatie naar externe aanbieders en intern personeel, de uitbesteding van een sleutelfunctie zorgvuldig plaatsvinden.

Extra nadruk op strategische besluitvorming en eigen-risicobeoordeling

Bij de uitbesteding van een sleutelfunctie moet een duidelijke invulling worden gegeven aan goede communicatie tussen de uitbestede sleutelfunctie (eventueel aan een derde partij) en het pensioenfondsbestuur. IORP II legt namelijk extra nadruk op de strategische besluitvorming en een goede uitwerking van een eigen-risicobeoordeling. De keuze voor een externe partij voor een sleutelfunctie wordt daar, bij de implementatie van de regelgeving, ook onderdeel van. Geen of onvoldoende vastlegging van rollen en verantwoordelijkheden in functies of regelgeving kan leiden tot dubbele uitvoering, of juist een blinde vlek. Dit kan daardoor leiden tot een inefficiënte inrichting van het volledige risicobeheer over de drie sleutelfuncties.

De werkzaamheden die verband houden met de sleutelfuncties worden op dit moment bij de meeste pensioenfondsen al uitgevoerd, maar met de implementatie van de richtlijn worden de functies nu expliciet in wet- en regelgeving vastgelegd. In de (Nederlandse) wetgeving wordt onderscheid gemaakt tussen de houder van een sleutelfunctie, en iedereen die daar bij de invulling ervan bij betrokken zijn. De wet bepaalt dat de houder van de sleutelfunctie de eindverantwoordelijkheid draagt. Daarbij is het kabinet van mening dat de houderrollen van risicobeheerfunctie en interne audit niet zijn uit te besteden. Dat gaat dus tot gevolg hebben dat ieder pensioenfonds iemand intern heeft die houder is van deze sleutelposities. Grotere pensioenfondsen zullen makkelijker op correcte wijze invulling kunnen geven aan deze sleutelposities volgens de richtlijn dan kleinere fondsen. Strikt gescheiden rollen en werkzaamheden over verschillende personen is hierbij namelijk van cruciaal belang.

UPO toont verschillende scenario’s

Daarnaast leidt IORP II tot extra informatie op het UPO. De extra informatieverplichtingen heeft vooral veel impact op de weergave van het bereikbaar pensioen onder verschillende scenario’s, uitsplitsing van de ingehouden kosten (voor beschikbare premieregelingen) en informatie over de betaalde bijdragen door de werkgever en werknemer. De nieuwe richtlijn maakt geen onderscheid tussen een UPO voor deelnemers en gewezen deelnemers. Nu geldt volgens de Pensioenwet dat aan een deelnemer jaarlijks een UPO wordt verstrekt en aan gewezen deelnemers eens in de vijf jaar.

Pensioengerechtigden moeten daarnaast ook eerder worden geïnformeerd over een naderende korting. De huidige aankondigingstermijn wordt opgerekt van één maand naar drie maanden.

Over minder dan 5 maanden is het al januari 2019

De komende tijd zal duidelijker worden wat er op nationaal niveau aan wetgeving wordt bepaald en wat dat voor de uiteindelijke implementatie van IORP II gaat betekenen. Na het zomerreces zal politiek Den Haag snel stappen willen maken om de laatste besluiten vorm te geven, januari 2019 is immers al over een paar maanden.

Pol de Jaeger

Wat zijn voor u de gevolgen van IORP II?

Pol de Jaeger

Business Development Manager
+31 (0)20 557 2293