1. Home /
 2. Over ons /
 3. CACEIS Insights /
 4. Staat anonimiteit op het spel bij...

Staat anonimiteit op het spel bij het nieuwe UBO-register?

Wordt het UBO-register toch al op korte termijn geïmplementeerd? Nadat de implementatie meerdere malen is uitgesteld, is de verwachting dat op korte termijn Minister Hoekstra van Financiën het conceptwetsvoorstel registratie uiteindelijke belanghebbende (‘UBO-register’) zal aanbieden bij de Tweede Kamer. Dan zou de nieuwe richtlijn in de tweede helft van 2019 moeten worden geïmplementeerd.

29 okt 2018

Deel op  

Meerdere Europese lidstaten, waaronder Nederland, hebben de implementatiedatum niet gehaald. Op grond van de vierde EU-antiwitwasrichtlijn hadden lidstaten tot 26 juni 2017 de tijd om een UBO-register in te stellen.

Waarom het UBO-register?

Naar aanleiding van de vierde anti-witwasrichtlijn is de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) op 25 juli dit jaar in werking getreden. De maatregelen in deze nieuwe wet hebben als doel om het witwassen van uit criminaliteit verkregen geld en de financiering (d.m.v. geld of voorwerpen) die voor terroristische doeleinden gebruikt worden, verder aan te pakken. Daarnaast zijn Europese lidstaten op grond van de vierde anti-witwasrichtlijn verplicht een centraal register met informatie over uiteindelijk belanghebbende (ultimate beneficial owners, UBO) van vennootschappen en andere juridische entiteiten op te zetten. Oftewel, een UBO-register. 

Wat is het UBO-register?

Het UBO-register legt van vrijwel alle juridische entiteiten vast wie de uiteindelijk belanghebbenden zijn. Een UBO is een natuurlijk persoon die de uiteindelijke belanghebbende is, of zeggenschap heeft over, deze juridische entiteiten (bijvoorbeeld een grootaandeelhouder). Duidelijk is dat de juridische entiteiten zelf verplicht zijn tot registratie van hun UBO(‘s). De Kamer van Koophandel (KvK) zal het beheer op zich nemen van het UBO-register. Kort samengevat is de uiteindelijk belanghebbende de natuurlijke persoon die:

 • Een direct of indirect belang heeft van meer dan 25% in het kapitaal van een B.V. of N.V.;
 • Direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25%, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van een statutenwijziging, dan wel de feitelijke zeggenschap heeft over een stichting of vereniging;
 • Direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25%, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van beheersdaden en/of wijzigingen van de samenwerkingsovereenkomst in het geval van een V.O.F., maatschap, C.V. en rederij.

Toch zal niet iedere juridische entiteit een registratieplicht hebben. Een uiteenzetting van enkele entiteiten die wel/niet een registratieplicht krijgen:

Wel registratieplicht Geen registratieplicht
BV’s & NV’s Eenmanszaken
Stichtingen & Verenigingen Beursgenoteerde vennootschappen
Trusts Publiekrechtelijke rechtspersonen
Coöperaties en CV’s Vereniging van eigenaren
Kerkgenootschappen Enkele historische rechtspersonen (zoals hofjes,
boermarken, fundaties en gilden)
Onderlinge waarborgmaatschappijen  
Europees Economische Samenwerkingsverbanden  
Europese Naamloze Vennootschappen  
Europese Coöperatieve Vennootschappen  

Welke informatie staat in het UBO-register?

In de anti-witwasrichtlijn staat verder dat een deel van de informatie die in het UBO-register staat ingeschreven openbaar moet zijn. Dit betreft:

 • Naam
 • Geboortemaand en geboortejaar
 • Nationaliteit
 • Land van verblijf
 • Aard en omvang van het (economisch) gehouden belang in drie bandbreedtes: 25-50%, 50-75% en 75-100%)

Informatie als het Burgerservicenummer (BSN), geboortedatum en geboorteplaats zijn in het register niet openbaar. Bevoegde autoriteiten kunnen deze gegevens echter wel altijd inzien.

Wie heeft toegang tot de informatie in het UBO-register?

 • Zonder enige beperkingen: autoriteiten zoals DNB, AFM en de Financiële inlichtingen eenheid (FIE) en vergelijkbare instanties uit andere EU-lidstaten
 • In het kader van cliëntenonderzoek: meldingsplichtige instellingen zoals advocaten, notarissen, makelaars en banken
 • Alle personen en organisaties met een legitiem belang

Komt de privacy en anonimiteit van UBO’s in het geding?

Door het opstellen van een UBO-register kan de privacy van uiteindelijk belanghebbenden dus niet meer gewaarborgd worden. Het spreekt voor zich dat rechtschapen grootaandeelhouders als familiebedrijven en vermogende particulieren (zogenaamde High-Net-Worth Individuals, HNWI) die niets met terrorisme of geldwitwassen van doen hebben, vrezen voor hun privacy en anonimiteit.

Ter bescherming van de privacy en veiligheid van de UBO’s heeft Minister Hoekstra daarom een aantal waarborgen opgesteld. Maar of die waarborgen afdoende bescherming bieden voor UBO’s is maar de vraag. Vermogenden willen graag hun gegevens anoniem houden. Voor alsnog lijkt het erop dat anonimiteit niet gewaarborgd kan worden.

Abdel Hamdaoui

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Abdel Hamdaoui

Business Development Manager
+31 (0)20 557 5635