1. Home /
  2. Over ons /
  3. CACEIS Insights /
  4. Volledige kosten-transparantie...

Volledige kosten-transparantie heeft positief effect op uitvoeringskosten van pensioenfondsen

Heeft transparantie en benchmarking impact op de kosten van pensioenfondsen? Wij hebben het onderzocht! De Aanbeveling Uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie is voor Nederlandse pensioenfondsen al ruim 7 jaar de aanbevolen handelswijze in de pensioenmarkt om kosten inzichtelijk te maken. Sinds 2015 is het onder het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) zelfs een vereiste om de uitvoeringskosten aan DNB te rapporteren.

14 aug 2018

Deel op  

Het nFTK en de kostenrapportageverplichting heeft de pensioenfondsen in staat gesteld om op effectieve wijze hun kosten, inclusief de transactiekosten, inzichtelijk te maken. Uit onze analyse blijkt dat Nederlandse pensioenregelingen, door de kostenrapportages, een aanzienlijke kostenreductie realiseren.

Als Nederlandse custodian en administrateur bedienen wij meer dan 100 institutionele beleggers in Nederland, waaronder pensioenfondsen. Uit onze analyse blijkt dat de gemiddelde pensioenbeheerkosten in de onderzochte periode met 31% daalden. De gemiddelde vermogensbeheerkosten van de pensioenfondsen daalden in diezelfde periode zelfs met 37%. De reductie in de vermogensbeheerkosten waren met name toe te schrijven aan een daling van de prestatie-, management- en transactiekosten.

Gemiddelde uitvoeringskosten Gemiddelde pensioenbeheerkosten Gemiddelde vermogensbeheerkosten

37%


31%


37%

Deze kostendalingen zijn deels het gevolg van de consolidatie in de pensioensector, echter ook de invoering van het kostentransparantie-framework heeft een bijdrage geleverd. De toegenomen transparantie leidde ertoe dat de communicatie over beleggingsbeslissingen over de gehele keten (inclusief door toeleveranciers) verbeterde. Die verbeterde communicatie zorgde op haar beurt onder meer voor betere keuzes over beleggingsstrategieën en, aan de hand van het maken van echte waardebeoordelingen, tot een betere beheersing van de onderzoekskosten en andere kosten.

We onderzochten vervolgens bij onze pensioenfondsklanten hoe een hogere mate van kostentransparantie hun pensioenfondsregelingen en de daaraan verbonden kosten beïnvloedde. 

"Wij hebben geprofiteerd van het feit dat DNB nu de totale kosten van de verschillende pensioenfondsen rapporteert. Op die manier is de sector transparanter geworden en is het makkelijker om onze kostenniveaus te vergelijken met andere pensioenfondsen.”

Stichting Pensioenfonds TNO

"Dure managers hebben wij vervangen voor goedkopere managers die hetzelfde presteren. In de hele sector heeft het toegenomen kostenbewustzijn er bijvoorbeeld toe geleid dat duurdere (alternatieve) beleggingstypen en -instrumenten worden losgelaten."

Stichting Telegraaf Pensioenfonds

Engelsen volgen het Nederlandse kostenmodel

Na een gezamenlijke oproep van pensioenprofessionals, brancheorganisaties en regelgevers gaat de Britse pensioensector nu ook de stap naar verplichte kostentransparantie maken, zo blijkt uit de 'Disclosure of costs and charges’-publicatie van het DWP (het Britse Department for Work and Pensions). Hoewel er nog een exacte invulling moet komen aan hoe de pensioenkosten in het Verenigd Koninkrijk gerapporteerd moeten worden, is het duidelijk dat de Britse markt vraagt om een holistisch overzicht van alle kosten die van invloed zijn op de pensioenfondsen. Op die manier kan ervoor worden gezorgd dat de sector van maximale toegevoegde waarde wordt voor de pensioenfondsdeelnemers.

Gebruikmakend van de ervaring op het gebied van kostenrapportage in Nederland, heeft KAS BANK UK voor de Engelse pensioensector in juni 2017 het Cost Transparency & Benchmarking (CT&B) dashboard gelanceerd; een eerste stap in de richting van een duidelijke beoordeling van de kosten, voor pensioenfondsbeheerders en -bestuurders.

Pat Sharman, Managing Director van KAS BANK UK: "We hebben in Nederland onze pensioenfondsklanten ondersteund bij het realiseren van kostentransparantie en hebben in het Verenigd Koninkrijk een leidende rol op ons genomen door de pensioenmarkt te ondersteunen door een nieuw systeem van kostentransparantie te implementeren. Onderzoek naar de Nederlandse pensioensector laat zien dat kostentransparantie meerdere voordelen oplevert, waaronder een betere besluitvorming. Dat leidt uiteindelijk tot een algehele kostenreductie in de pensioensector.”

Download meer informatie

Pol de Jaeger

Meer weten over kostenbenchmarking?

Pol de Jaeger

Business Development Manager
+31 (0)20 557 2293