1. Home /
  2. Over ons /
  3. CACEIS Insights /
  4. Waar moet je op letten bij collateral...

Waar moet je op letten bij collateral management?

De laatste jaren heeft regelgeving het verhandelen van OTC-derivaten aangescherpt. In dit tweede deel van deze reeks bespreek ik de impact van regelgeving op collateral management. Daarnaast komen de juridische documenten, zoals de ISDA Master Agreement en de Collateral Support Annex (CSA), waarin de afspraken met betrekking tot OTC-deals worden vastgelegd.

18 okt 2018

Deel op  

Wat collateral management is en hoe het werkt is in het eerste artikel van deze reeks behandeld. Hierin werd duidelijk dat gedegen collateral management van groot belang is. De OTC-markt is namelijk onoverzichtelijk. Het is daarbij daarom van groot belang dat het tegenpartijrisico wordt gemitigeerd.

Wat is de impact van verschillende regelgeving op collateral management?

Als reactie op de financiële crisis is besloten om de OTC-derivatenmarkt met nieuwe regelgeving beter te reguleren, met als overkoepelend doel om de transparantie binnen de markt te vergroten. De belangrijkste regelgeving (EMIR en het Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)) licht ik hieronder toe, waarbij ik kort beschrijf wat hun impact is geweest op Collateral Management.

EMIR moet OTC-derivatenmarkt transparanter maken

De financiële wereld wordt in de greep gehouden door de gefaseerde invoering van de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) regelgeving. EMIR heeft als doel om de OTC-derivatenmarkt transparanter te maken. De regelgeving focust zich vooral op de central counterparties (CCPs), maar de nieuwe regelgeving heeft ook impact op het collateral management met betrekking tot het afdekken van valutarisico. Belangrijke wijzigingen met betrekking tot collateral management ten behoeve van het afdekken van valutarisico:


Deze laatste stap, de verplichte clearing voor OTC-derivaten, heeft grote impact op het collateral management en het liquiditeitsbeleid. Zo ver is het echter nog niet. Verplichte clearing voor fysiek gesettelde valutacontracten is nog niet van toepassing.

BCBS-IOSCO: afspraken over onderpandverplichtingen

Als reactie op de financiële crisis hebben het Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) en de International Organization of Securities Commissions (IOSCO) regelgeving opgesteld om afspraken te maken over onderpandverplichtingen voor niet-centraal geclearde derivaten. Het doel van de BCBS-IOSCO-regelgeving is om het systematisch risico te verminderen. Om dit doel te bereiken zijn er 8 principes opgesteld voor niet-geclearde derivaten.

De belangrijkste punten van BCBS-IOSCO zijn de uitzondering voor fysiek gesettelde FX Forwards en swaps in BCBS-IOSCO, waardoor de verplichting van een initial margin niet opgaat. Verder is vastgesteld dat de minimum transfer amount (MTA) niet groter mag zijn dan 500.000 euro.

Tot op heden blijft de grootste verandering voor valutacontracten dat er dagelijks onderpand moet worden uitgewisseld. Daarnaast moeten afspraken over onderpand worden vastgelegd in een CSA met de tegenpartij.

Belangrijk om te weten over een ISDA Master Agreement en een CSA

Naast de twee voorgaande wet- en regelgevingen, die hun impact hebben gehad op de wijze van collateral management, worden de minimale eisen van een OTC-transactie gereguleerd via de Master Agreement van het International Swaps and Derivatives Association (ISDA).

De ISDA Master Agreement is een gestandaardiseerde overeenkomst tussen twee partijen die OTC-derivaten met elkaar willen handelen. De overeenkomst kan worden aangevuld met een Credit Support Annex (CSA). In de CSA worden afspraken rondom het uitwisselen van onderpand vastgelegd.

In een CSA worden afspraken vastgelegd met betrekking tot onder andere de vereisten van het onderpand, minimale transactiebedrag (MTA), frequentie van de berekeningen voor het benodigde onderpand, re-hypothecatie en andere afwijkingen ten opzichte van de standaardovereenkomst.

Waar moet je op letten bij het opstellen van een CSA?

In de CSA zijn de onderpandvereisten en afspraken vastgelegd. Als u een CSA afsluit voor valutacontracten is een aantal zaken van belang.

Allereerst de financiële instrumenten die als collateral mogen worden gestort van belang. In sommige gevallen wordt alleen cash als onderpand geaccepteerd, maar over het algemeen worden ook obligaties of een combinatie van obligaties en cash geaccepteerd als collateral.

Belangrijke vereisten voor in de CSA bij het gebruik van obligaties als onderpand zijn:

  • Het type obligatie, bijvoorbeeld een staatsobligatie of een bedrijfsobligatie
  • Kredietrating
  • Looptijd
  • Coupon
  • Haircut

Bij het gebruik van obligaties als onderpand is het belangrijk om rekening te houden met de “haircut”. Dit is een correctie op de marktwaarde van de obligatie, waardoor er meer obligaties dienen te worden geleverd om te voldoen aan de onderpand call. De hoogte van de haircut is afhankelijk van de rating en volatiliteit van de over te dragen obligaties. De haircut beschermt de ontvanger van het collateral tegen grote veranderingen in waarde tussen twee onderpand calls.

Naast het type onderpand is het minimale transactiebedrag van belang. Om veel kleinschalige transacties te voorkomen wordt er in de CSA een MTA afgesproken tussen de partijen. Dit betekent dat wanneer het openstaande exposure kleiner is dan de afgesproken MTA er geen onderpand call wordt verstuurd. De marktstandaard is een MTA van 250.000 euro. Dit kan voor kleinere partijen echter betekenen dat er, ondanks de verplichting om dagelijks onderpand uit te wisselen, er niet dagelijks onderpand wordt uitgewisseld, omdat het openstaande exposure kleiner is dan de MTA. Verder wordt de hoogte van de MTA bepaald aan de hand van de kredietrating van een tegenpartij, waarbij je voor tegenpartijen met een relatief slechte rating een relatief lage MTA gebruikt, omdat het tegenpartijrisico groter is. Daarbij is het van groter belang om het exposure met kleinere bandbreedtes af te dekken.

In dit artikel zijn de ontwikkelingen op gebied van regelgeving bij collateral management besproken. Belangrijkste conclusie is dat het verplicht is om dagelijks onderpand uit te wisselen voor valutatermijncontracten, zowel voor FX-swaps als FX-forwards en dat de afspraken rondom een OTC-transactie worden vastgelegd in de ISDA Master Agreement en de CSA. Hierdoor zal collateral management veranderen van een rechttoe rechtaan backoffice dienst naar een complexere frontofficedienst, waarbinnen aspecten als het dagelijks monitoren van het onderpand, het liquiditeitsmanagement en het optimaliseren van het kapitaal veel belangrijker worden. Kortom, we weten nu hoe collateral management werkt, wat de invloed is van lopende wet- en regelgeving en wat de vereisten zijn voor de afspraken voor onderpand in een CSA. Maar hoeveel collateral moet er gemiddeld worden aangehouden bij de afdekking van valutarisico en houdt de vuistregel van ongeveer tussen de 5% en 10% wel stand over een periode van 10 tot 20 jaar? Dat behandel ik in het volgende artikel over collateral management.

Bart Osinga

Meer weten over Collateral Management?

Bart Osinga

Balance Sheet Manager
+31 (0)20 557 2841