1. Home /
  2. Over ons /
  3. CACEIS Insights /
  4. Het pensioenakkoord: Het nieuwe...

Het pensioenakkoord: Het nieuwe pensioencontract

Het nieuwe pensioenakkoord is een hot topic in de pensioenwereld. In deze blogreeks gaan we even back to basics. Wat is er nieuw aan het principeakkoord en wat betekent het voor de markt? In het vorige blog bespraken we het eerste type pensioencontract, de Wvp+ regeling. Het tweede type “het nieuwe pensioencontract” wordt eveneens een premieregeling en komt hier aan bod.

29 sep 2020

Deel op  

Focus op collectiviteit
Het nieuwe pensioencontract is één collectief van actieven, gepensioneerden en slapers met een uitgebreide risicodeling. Dit betekent dat de resultaten op de beleggingen en de gevolgen van een stijgende levensverwachting worden gedeeld tussen actieve deelnemers, slapers en gepensioneerden.
De doorsneesystematiek, waarbij een premie geheven wordt onafhankelijk van de leeftijd, en die leidt tot herverdeling tussen generaties, wordt afgeschaft. In de nieuwe situatie wordt persoonlijk pensioenvermogen gespaard dat collectief belegd wordt. In de opbouwfase wordt voor iedere deelnemer een deel van het collectieve vermogen voor de uitkering gereserveerd en geadministreerd. Dit wordt opgebouwd uit premies, rendementen en stortingen/onttrekkingen vanuit een collectieve solidariteitsreserve. Op basis van de risicohouding van de leeftijdscohorten worden verdeelregels voor de rendementen (matching, return en biometrisch) vastgesteld. Deze verdeelregels kunnen door het pensioenfonds zelf worden vastgesteld maar moeten daarbij wel getoetst zijn op evenwichtigheid tussen leeftijdscohorten.


Solidariteitsreserve
De levenslange variabele pensioenuitkering vanaf pensionering kan worden verhoogd of verlaagd aan de hand van financiële mee- en tegenvallers. Om fluctuaties in de pensioenuitkeringen te dempen zal de solidariteitsreserve worden aangewend in het nieuwe contract. De solidariteitsreserve is een collectief (niet-toebedeeld) vermogen opgebouwd uit premies en overrendement, die jaarlijks uitkeert in slechte tijden en incasseert in goede tijden. Bij de start van de solidariteitsreserve kan deze worden gevuld uit het bestaande vermogen. Bijvoorbeeld als de dekkingsgraad van het ‘oude’ pensioenfonds boven de 100% stond ten tijde van het invaren. Mee- en tegenvallers kunnen zo worden uitgesmeerd over de tijd. Jaarlijks mag maximaal 10% van de premie (actieven) en/of maximaal 10% van het positieve overrendement (actieven, slapers en gepensioneerden) worden toegevoegd aan de solidariteitsreserve. De solidariteitsreserve mag uiteindelijk maximaal 15% van het totale fondsvermogen bedragen. Uitdeelregels voor de solidariteitsreserve worden evenwichtig, transparant en vooraf voor een langere tijd vastgesteld.
Net als bij het Wvp+ contract wordt de uitkeringssnelheid van het pensioen gebaseerd op een projectierendement. De exacte parameters ten aanzien van de solidariteitsreserve en het projectierendement worden uitgewerkt tijdens het wetgevingsproces. De methodiek zal waarschijnlijk gelijkenis kennen met de huidige parameters van de Commissie Parameters.

Lees hier meer over CACEIS' one-stop-shop aanbod voor pensioenfondsen

Maurits Daarnhouwer

Sparren over de mogelijkheden van het nieuwe pensioenakkoord?

Maurits Daarnhouwer

Product Manager
+31 20 557 59 11