1. Home /
  2. Over ons /
  3. CACEIS Insights /
  4. Ontwikkeling matchinginstrumenten...

Ontwikkeling matchinginstrumenten versus swap

Medio maart zagen beleggers, naast de significante daling van aandelen, vele miljarden aan belegd vermogen in obligaties verdampen terwijl de rente daalde. Welke krachten zorgden ervoor dat vele matchinginstrumenten negatief rendeerden ten opzichte van het verwachte positieve rendement, gebaseerd op rente alleen?

16 sep 2020

Deel op  

Verwachte rentegevoeligheid matching instrumenten
Tijdens het construeren van een matching portefeuille wordt gekeken naar instrumenten met een rentecomponent om het renterisico af te dekken. Rentegevoeligheid van instrumenten en toekomstige verplichtingen worden uitgedrukt in DV01. DV01 is de rentegevoeligheid van een instrument wanneer de rente met één basispunt fluctueert. In beginsel lijkt er geen verschil te zitten in de rentegevoeligheid tussen vastrentende waarden; de rentegevoeligheid wordt voor swaps en (staats-)obligaties op dezelfde wijze berekend. Dit impliceert dat deze in dezelfde mate geschikt zijn om marktwaarde fluctuaties van toekomstige kasstromen af te dekken. Maar is dat wel zo?


Realisatie matching instrumenten
Het verschil zit in de kredietwaardigheid van vastrentende waarden. De kredietwaardigheid wordt kwalitatief uitgedrukt in een rating (bijvoorbeeld AAA of BB) en kwantitatief in spread. De spread, uitgedrukt in basispunten en berekend vanaf de swapcurve, kan gezien worden als de vergoeding die gevraagd wordt in de markt ter compensatie van het kredietrisico en wordt als extra factor verdisconteerd in de waarde van een vastrentende belegging.


Neem bijvoorbeeld een portefeuille met staats- en bedrijfsobligaties, tijdens de crash medio maart. Op basis van rentegevoeligheid zouden alle instrumenten de swaprente volgen en in waarde stijgen. Echter, stootten beleggers risicovollere beleggingen af door het verhoogde default risico met een kelderende beurswaarde als gevolg. Dit pakte met name negatief uit voor bedrijfsobligaties die over het algemeen een hoger kredietrisico kennen dan staatsobligaties. Het gevolg hiervan was dat miljarden aan belegd vermogen in schuldpapier verdampten, terwijl de rente daalde. Afdekkingsstrategieën gebaseerd op risicovollere vastrentende waarden kregen een negatieve realisatie van de renteafdekking te verwerken, ten opzichte van een verwachte, positieve renteafdekking. Dit wordt het spread-effect genoemd.


Afweging matching instrumenten
Hoewel minder kredietwaardige beleggingen vaak een hoger verwacht rendement kennen ter compensatie voor het kredietrisico, bewegen deze dus niet gelijk mee met de verplichtingen. Hierdoor zijn deze in mindere mate geschikt om fluctuaties van de marktwaarde van passiva af te dekken. Er dient derhalve een afweging gemaakt te worden tussen aan de ene kant extra rentecoupon en aan de andere kant in hoeverre een mismatch tussen verwachte en gerealiseerde renteafdekking wenselijk is in verband met een mogelijke spread-widening in de toekomst.


Over CACEIS
Sinds september 2019 is KAS BANK N.V. onderdeel van CACEIS. CACEIS is een Europese specialist voor de bewaarneming en administratie van effecten en hoogwaardige risico- en rapportagediensten. Wij richten ons volledig op effectendienstverlening aan professionele beleggers in de pensioen-, verzekerings- en effectenwereld. De overname van KAS BANK N.V. versterkt de positie van CACEIS in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Ons gezamenlijke productaanbod maakt ons marktleider op het gebied van custody-diensten en fondsadministratie in Europa. CACEIS is onderdeel van Crédit Agricole, 's werelds grootste coöperatieve financiële instelling.

Marc Maathuis

Meer weten over matchinginstrumenten versus swap?

Marc Maathuis

Risk Advisor
+31 20 557 2687