1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Drie belangrijke aandachtspunten...

Drie belangrijke aandachtspunten onder UCITS V

Op 18 maart 2016 treedt de Europese richtlijn UCITS V in Nederland in werking (na opname in de Wet financieel toezicht).

Een eerste impactanalyse van UCITS V levert vooralsnog drie belangrijke aandachtspunten op. Zo stelt UCITS V duidelijke eisen aan beheerders van UCITS-fondsen.

09 dec 2015

Deel op  

Drie belangrijke aandachtspunten

1. Voor alle UCITS fondsen (in Nederland Instelling voor collectieve belegging in effecten (Icbe) genaamd) wordt een depositary (bewaarder) verplicht gesteld en wordt een regime voor (onder)bewaarneming geïntroduceerd.

2. Meer handhavende bevoegdheden voor de toezichthouders, zoals bijvoorbeeld het opvragen van telefoongesprekken tussen de beheerder en bewaarder, etc.

3. Introductie van een uitgebreid beloningsbeleid voor beheerders.

Wij gaan hier alleen in op aandachtspunt 1: de taken en verantwoordelijkheden van de door de beheerder aan te stellen bewaarder.

Voor alle UCITS fondsen wordt een bewaarder verplicht gesteld

De Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) maakt het mogelijk dat beleggingsfondsen (‘UCITS’) op eenvoudiger wijze door dezelfde beleggingsinstelling in meerdere of alle landen van de Europese Unie kunnen worden verkocht. De beheerder maakt hiervoor gebruik van een Europees paspoort. De beleggingsinstelling moet ook aan bepaalde risicospreidingseisen voldoen.

De huidige regelgeving in Nederland is gebaseerd op UCITS IV en is van kracht sinds 24 juli 2011. UCITS V is grotendeels een aanvulling op UCITS IV en is gebaseerd op de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD). In Nederland moeten zowel niet-genoteerde UCITS fondsen als alle aan Euronext genoteerde Nederlandse UCITS beleggingsinstellingen vanaf 18 maart 2016 aan UCITS V voldoen.

Om de belegger te beschermen stelt UCITS duidelijke eisen aan de beheerder van een UCITS fonds. Zo moeten particuliere beleggers via een ‘key investor information’ document uitgebreid worden geïnformeerd over het fonds. In het prospectus moet ook duidelijk worden aangegeven bij welke bewaarder de beleggingen worden bewaard.

Aanstellen van een depositary

UCITS V stelt duidelijk zwaardere eisen aan de bewaarder. Zo is de beheerder verplicht om voor ieder door hem beheerd UCITS fonds een depositary (’bewaarder’) aan te stellen. De depositary is verantwoordelijk voor de bewaarneming van de beleggingen van het fonds. In beginsel is het noodzakelijk dat een bewaarder fysiek aanwezig is in het vestigingsland van de UCITS. De belegger kan in het prospectus opzoeken wie als bewaarder is aangesteld.

Onder UCITS IV mogen de EU lidstaten nog vrijwel zelf bepalen welke partijen als UCITS bewaarder actief mogen zijn, zolang zij maar onder een vorm van prudentieel toezicht vallen. Onder UCITS V mogen echter uitsluitend centrale banken, andere banken en partijen die specifiek hiervoor een vergunning hebben gekregen, bewaarder zijn. In Nederland betekent dit onder meer dat voor bewaarders een kapitaaleis van minimaal 730 duizend euro eigen vermogen wordt geïntroduceerd.

Taken en verantwoordelijkheden van de depositary

De taken en verantwoordelijkheden van de ‘UCITS V depositary’ zullen nagenoeg gelijk zijn aan die onder de AIFMD. De toegevoegde waarde van de bewaarder zit vooral in het bijhouden van alle activa, toezicht op de beleggingsrestricties en zijn taak om alle kasstromen van de beleggingsinstelling aan te sluiten met de financiële administratie. Daardoor worden ook de operationele risico’s van het fonds beter gemonitord en teruggedrongen.

  • De bewaarder houdt onafhankelijk toezicht op de berekening van de intrinsieke waarde
    (Net Asset Value) van het fonds.
  • De bewaarder zal op basis van de fondsdocumentatie en UCITS richtlijn een controleplan opstellen voor het toezicht op naleving van het beleggingsbeleid.
  • De bewaarder moet de beheerder of de beleggingsmaatschappij regelmatig een overzicht verschaffen van alle activa van het fonds. Indien de beheerder bij overschrijdingen van het beleggingsbeleid geen gepaste maatregelen neemt treedt een escalatieperiode in werking.

De bewaarder mag de bewaarneming van financiële instrumenten uitbesteden aan een door hem geselecteerde custodian. De custodian moet dan wel voldoen aan de gestelde eisen in de UCITS richtlijn, met name de eis dat hij in bewaring gegeven waarden strikt gescheiden bewaart van zijn eigen vermogen.

Net als bij de AIFMD kunnen naast de beheerder ook de deelnemers de bewaarder aansprakelijk stellen. Nieuw is dat het niet langer mogelijk is om de aansprakelijkheid voor in bewaring gegeven financiële instrumenten over te dragen aan een sub-custodian die zich rechtstreeks aansprakelijk stelt jegens het fonds en/of diens participanten. Als bijvoorbeeld KAS Trust (zie kader) de bewaarneming van financiële instrumenten delegeert aan KAS BANK als sub-custodian, dan blijft KAS Trust als in Nederland aangestelde bewaarder aansprakelijk voor de financiële instrumenten die in het custodian netwerk van KAS BANK worden bewaard.

Verscherpt toezicht

Alle bestaande UCITS bewaarders moeten per maart 2016 aan de nieuwe, stringente vergunningseisen voldoen. Zo niet, dan mogen zij in principe niet langer als bewaarder van UCITS én AIFMD fondsen actief zijn. Voor beheerders van UCITS fondsen zou dit kunnen betekenen dat zij voor hun fondsen opnieuw een bewaarder moeten selecteren en aanstellen.
Hoe de toezichthouder precies uitvoering gaat geven aan de verscherpte eisen is nog niet duidelijk. Het toezicht wordt in ieder geval verscherpt in lijn met de AIFMD. Voor beheerders van UCITS fondsen is het daarom van belang om tijdig een UCITS bewaarder aan te stellen. KAS Trust kan u hierbij ondersteunen.

KAS Trust & Depositary Services B.V.

KAS Trust & Depositary Services B.V.

Sicco Plesman, Managing Director KAS Trust & Depositary Services B.V.

KAS Trust & Depositary Services B.V. (‘KAS Trust’) is een 100% dochter van KAS BANK N.V. KAS Trust vervult op dit moment de bewaarderfunctie voor beleggingsfondsen onder de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) en Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) richtlijn.

KAS Trust heeft KAS BANK aangewezen als ‘preferred custodian’. Op verzoek van de klant kan KAS Trust ook een andere custodian aanwijzen die aan de UCITS V bepalingen voldoet.

Meer informatie over KAS Trust.


Frank Wuring

Meer weten?

Frank Wuring

Segment Manager Wealth & Transaction Banking
+31 (0)20 557 5907