1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Ars Donandi kent unieke structuur...

Ars Donandi kent unieke structuur voor Fondsen op Naam

Voor ondernemingen en bedrijven is een Fonds op Naam een goede oplossing om invulling te geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid. Ars Donandi, Stichting voor Welzijn en Cultuur, biedt al ruim 20 jaar een unieke oplossing om de bestuurlijke en administratieve continuïteit op de lange termijn onafhankelijk te waarborgen.

07 okt 2016

Deel op  

"Soliditeit, onderling vertrouwen en integriteit zijn dan ook de belangrijkste redenen waarom fondsen op naam kiezen voor Ars Donandi.”

Nico van Leeuwen

Charitatieve instellingen ontvingen in 2015 ruim 4,5 miljard euro aan inkomsten uit donaties, subsidies, legaten en andere bronnen van inkomsten. De aandacht vanuit wet- en regelgeving voor zaken als risico’s, governance en compliance groeit navenant mee. Het besturen van een charitatieve instelling wordt daarmee ingewikkelder en veeleisender. Dat zorgt voor een verdere professionalisering van de hele sector.

Nico van Leeuwen, medeoprichter en thans secretaris van Ars Donandi, heeft die groei en professionalisering van dichtbij meegemaakt. Hij vindt de structuur van Ars Donandi  na 20 jaar nog steeds uniek. “Om te beginnen richten wij ons uitsluitend op fondsen op naam en niet op vermogensfondsen. Ieder fonds behoudt zijn eigen identiteit, een aspect waar veel oprichters gevoelig voor zijn. Vaak wordt een fonds op naam immers opgericht vanuit een sterke persoonlijke of maatschappelijke betrokkenheid bij een bepaalde organisatie of een bepaald doel, bijvoorbeeld het onderzoek naar kankerbestrijding. Die betrokkenheid kan desgewenst gehandhaafd blijven in de vorm van een Adviescommissie. Maar de beslissing over de besteding van het giftenbudget is uiteindelijk aan het bestuur van Ars Donandi. Wij nemen als stichting immers zowel het bestuur als het vermogen van het fonds over. Dat kan voor de oprichters of hun erfgenamen een heel emotioneel besluit zijn waarbij je elkaar volledig moet kunnen vertrouwen. Soliditeit, onderling vertrouwen en integriteit zijn dan ook de belangrijkste redenen waarom fondsen op naam kiezen voor Ars Donandi.”

Optimaal rendement door kruisbestuiving

Juist het als één geheel bewaren en beheren van de ondergebrachte vermogens ziet Van Leeuwen als het sterke punt van Ars Donandi. “Een vermogen van 32 miljoen euro levert nu eenmaal meer op dan 36 apart beheerde vermogens. De beheerkosten zijn ook lager. Dat heeft een gunstig effect op zowel de instandhouding van het vermogen als het totale giftenbudget.”
Nog een belangrijk voordeel van het gezamenlijk beheer is de optimale ‘kruisbestuiving’ tussen de verschillende fondsen op naam. “Als een projectaanvraag bijvoorbeeld niet past bij de doelstelling of het giftenbudget van het betreffende fonds, dan kijken wij altijd naar andere mogelijkheden binnen Ars Donandi. Zo bereik je een optimaal maatschappelijk rendement.”

Professionalisering en een transparante kostenstructuur

Vanaf haar oprichting kent Ars Donandi een transparante kostenstructuur. “Wij betalen Insinger de Beuafort jaarlijks een vaste vergoeding voor de ondersteuning door het Charity Office. Daarnaast betalen we een vergoeding aan de administrateur en de externe accountant. That’s it. Toch is dat voor veel mensen niet eens het belangrijkste argument. Als je echt een goed doel bent, komen ze vooral naar je toe op basis van zaken als soliditeit, integriteit en vertrouwen.”

De huidige professionalisering van de charitatieve sector vindt Van Leeuwen een goede zaak. “Een stichting is eigenlijk een merkwaardig rechtsfenomeen. Je kunt met relatief weinig vermogen een stichting oprichten. Vervolgens is er echter vrijwel geen toezicht meer. Dat kan wel eens tot ongewenste situaties leiden.”

Door de toenemende regelgeving en toezicht zullen kleine stichtingen en fondsen op naam het steeds lastiger krijgen om zelfstandig te blijven, voorspelt Van Leeuwen. Een “koude sanering” acht hij niet ondenkbaar. “Voor bestuurders is het langzamerhand een hels karwei om aan alle eisen en regelgeving te voldoen. De verplichte website in de lucht houden lijkt eenvoudig, maar kost veel tijd. Net als een financieel en bestuurlijk jaarverslag opstellen met een heldere verantwoording van alle activiteiten, inkomsten en uitgaven.”

Ondertussen ziet hij door de toegenomen regelgeving  een duidelijke stijging van het bestuurlijk niveau. “’Even’ de buurman als bestuurder vragen kan eigenlijk niet meer. Er moet een brede deskundigheid en diversiteit aanwezig zijn binnen het bestuur. Ook bij Ars Donandi blijven wij streven naar uitbreiding van ons vijfkoppig bestuur met minimaal twee jonge bestuurders met specifieke vakkennis.”

Wie is Ars Donandi?

Ars Donandi, Stichting voor Welzijn en Cultuur, is in 1995 opgericht door de toenmalige Kas-Associate, de voorloper van KAS BANK. Nico van Leeuwen beheerder namens de bank diverse fondsen op naam bij de afdeling Beheer. Hij opperde toen het idee  om de bestaande fondsen op naam onder te brengen in een onafhankelijke koepelstichting voor goede doelen met een charitatieve doelstelling. Anno 2016 biedt Ars Donandi onderdak aan 36 fondsen op naam met in totaal 32 miljoen euro vermogen en een giftenbudget van circa 700.000 euro. Verdere groei ligt in het verschiet. 

Het bestuur van de stichting richt zich volledig op ‘de kunst van het geven’, de letterlijke vertaling van Ars Donandi. De administratieve en bestuurlijke ondersteuning van Ars Donandi is in handen van het Charity Office van Insinger de Beaufort, net als het vermogensbeheer.

Ars Donandi wil de komende jaren graag verder doorgroeien en ziet daar goede mogelijkheden toe. Een goede marketing daarbij steeds belangrijker, bijvoorbeeld door Ars Donandi actief onder de aandacht te brengen van notarissen. De groeidoelstelling moet gerealiseerd worden in een ‘vechtmarkt’ tussen goede doelen om nieuwe inkomsten. “Donateurs kijken steeds kritischer naar het giftenbeleid en de manier waarop daarover verantwoording wordt afgelegd. Wij zijn volkomen transparant over onze financiën en de manier waarop projecten door ons worden beoordeeld en ondersteund. Dat doen wij overigens nooit langer dan drie jaar, want we willen vermijden dat een project geheel van onze ondersteuning afhankelijk wordt." 

Op www.arsdonandi.nl vindt u meer informatie over Ars Donandi en alle fondsen die bij de stichting zijn ondergebracht.

Het KAS BANK Welzijnsfonds en het KAS BANK Studiefonds bestaan 15 jaar

Aanleiding voor dit interview met Nico van Leeuwen (links op de foto naast zijn medebestuursleden) is het 15-jarig jubileum van het KAS BANK Welzijnsfonds en het KAS BANK Studiefonds. Beide zijn opgericht in 2001. Om de onafhankelijkheid en continuïteit van de fondsen te garanderen zijn zij in 2002 bij Ars Donandi ondergebracht. KAS BANK blijft betrokken bij het giftenbeleid door middel van een Adviescommissie van KAS BANK medewerkers.

Met de oprichting van het KAS BANK Welzijns- en Studiefonds gaf de bank concreet invulling aan haar maatschappelijke betrokkenheid. Deze betrokkenheid vindt u ook terug in onze dienstverlening aan o.a. Vermogensfondsen. Als onafhankelijke bank ondersteunen wij bestuurders bij het verkrijgen van relevante informatie over het belegde vermogen, met als doel donaties te beschermen en zo verantwoord en transparant mogelijk te laten renderen. Hierdoor kunnen donateurs erop vertrouwen dat er zorgvuldig met het bijeengebrachte vermogen wordt omgegaan.

Het KAS BANK Welzijnsfonds ondersteunt projecten gericht op het stimuleren in hun ontwikkeling van jongeren tot 25 jaar uit sociaal achtergestelde omstandigheden, zodat op de lange termijn hun maatschappelijke kansen worden vergroot. Projecten worden voorgedragen door medewerkers van de bank.

Het KAS BANK Studiefonds ondersteunt initiatieven gericht op het stimuleren van wetenschappelijk getalenteerde jongeren tot 30 jaar die zich specialiseren in de financiële dienstverlening en/of European Security Services.

Frank Wuring

Meer weten?

Frank Wuring

Segment Manager Wealth & Transaction Banking
+31 (0)20 557 5907