1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Juridische aspecten van Asset Pooling...

Juridische aspecten van Asset Pooling

Bij onze Ronde Tafel Asset Pooling op 28 januari 2016 stonden de mogelijkheden en aandachtspunten van een assetpooling structuur en de uitdagingen op juridisch en fiscaal gebied centraal. “Asset Pooling is van alle tijden en typisch Nederlands”, aldus gastheer Mark van Weezenbeek.

12 mrt 2016

Deel op  

Wat is Asset Pooling?

Bij Asset Pooling worden individueel beheerde vermogens samengevoegd in één beleggingsportefeuille (‘pool’) teneinde schaalvoordelen te behalen en risico’s te spreiden. Een pool kan worden onderverdeeld in meerdere sub-pools. De deelnemers delen naar rato van hun inbreng mee in de resultaten van de pool. De pool zelf is niet onderworpen aan winst-, dividend- of kapitaalbelasting. De fiscus rekent de opbrengsten namelijk toe aan de individuele deelnemers aan de pool (‘fiscale transparantie’). In Nederland wordt daarbij meestal gekozen voor het belastingvriendelijke vehikel Fonds voor Gemene Rekening (FGR).

Voor Asset Pooling zijn verschillende juridische verschijningsvormen mogelijk. Zo is de veelgekozen vorm Fonds voor Gemene Rekening (FGR) formeel geen rechtspersoon, maar een samenstel van rechtspersonen (veelal een BV als beheerder en een stichting als juridisch eigenaar van het vermogen) en contracten (de voorwaarden waarop het beheer gedaan wordt en het vermogen gehouden wordt, een inschrijvingsovereenkomst, etc.). Ook andere rechtsvormen komen in beginsel in aanmerking.

Bij het bepalen van een passende assetpoolingstructuur zijn met name de volgende drie aandachtspunten van belang:

  1. De definitie van een beleggingsinstelling. Er is in Nederland een uitgebreid toezichtsrechtelijk regime voor het beheren van een beleggingsinstelling of het aanbieden van deelnemingsrechten daarin (met bijvoorbeeld de verplichting een vergunning te verkrijgen). Een beleggingsinstelling is kort gezegd een instelling voor collectieve belegging die bij een reeks beleggers kapitaal ophaalt om dit overeenkomstig een bepaald beleggingsbeleid, in het belang van deze beleggers te beleggen. Het is mogelijk dat het inrichten van een Assetpool binnen die definitie valt, en de gevolgen daarvan zullen niet altijd wenselijk zijn. Er zijn wel allerlei uitzonderingen van het toezicht.

  2. De asset klassen. De aard van de assets die gepooled worden is fundamenteel voor de vorm van de pool en de afspraken die daarbij horen. Met name speelt een grote rol of de assets liquide of illiquide zijn. In het eerste geval kan de pool open end zijn; de deelnemers kan wellicht de mogelijkheid geboden worden uit te treden en hun inleg terug te krijgen gedurende de looptijd. Die mogelijkheid maakt dat de afspraken onderling wat korter kunnen zijn, en het geeft vaak ook een bepaald financieel model aan de pool. In het tweede geval zal de pool closed end zijn, in de zin dat de deelnemers tussentijds geen recht hebben hun stukken terug te geven. Er moet dan wel een duidelijk afgesproken tijdspad zijn voor de investeringen en desinvesteringen. Wanneer is de structuur ten einde?

  3. Vastleggen van afspraken tussen participanten onderling en tussen participanten en beheerder. Dit is vooral essentieel bij closed end structuren. Punten van aandacht zijn natuurlijk het beleggingsbeleid, hoe en wanneer gestort wordt (alles ineens of van tijd tot tijd), de vergoedingen voor het beheer, de winstdelingsbepalingen, hoe de corporate governance is ingericht, waar de deelnemers eigenlijk stemrecht over hebben, wat te doen als een deelnemer of een aan de beheerder gelieerde partij de verplichtingen niet nakomt, enzovoorts.

Maurits Tausk (Van Campen Liem) gaf tijdens het seminar bovenstaande toelichting op de juridische aspecten van asset pooling.

Pol de Jaeger

Meer weten?

Pol de Jaeger

Business Development Manager
+31 (0)20 557 2293