1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Toezichtthema's DNB in 2017

Toezichtthema's DNB in 2017

In haar ‘Toezicht. Vooruitblik 2017’ beschrijft De Nederlandsche Bank haar belangrijkste toezichtthema’s voor pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen.

De toezichthouder benoemt 7 risico’s en uitdagingen.

15 dec 2016

Deel op  

Ook in 2017 kunt u op ons rekenen om aan de toezichteisen van DNB te voldoen. Zo geeft onze Monitor App u inzage in de actuele stand van uw key performance indicatoren en de stuurvariabelen voor een optimale monitoring.

DNB benoemt 7 risico’s en uitdagingen die in 2017 richtinggevend zijn voor het toezicht op de financiële sector: de lage rente, technologische innovatie, verandervermogen, complexiteit wet- en regelgeving, terrorismefinanciering (en witwassen en sancties), klimaatrisico’s en financieel-economische en politieke risico’s.

Vervolgens benoemt zij de meest belangrijke risico’s en uitdagingen per sector. Zo brengt de lage rente risico’s mee voor de vermogenspositie van pensioenfondsen en verzekeraars, maar ook voor de verdienmodellen en de risicoprofielen in de gehele financiële sector. Klimaatrisico’s raken vooral schadeverzekeraars in verband met een toename van het aantal schadeclaims. In het kader van het vereiste verandervermogen ziet DNB technologische innovatie als één van de belangrijkste krachten die de financiële sector de komende jaren zal beïnvloeden.

Opvallend is de aandacht van DNB voor eventuele onderlinge tegenstrijdigheid in wet- en regelgeving. De ‘complexiteit, fijnmazigheid en interactie van de nieuwe regels’ kan ‘onbedoelde gevolgen’ hebben en zelfs nieuw risicovol gedrag stimuleren. De toezichthouder gaat daarom in 2017 een aantal ‘onbedoelde effecten’ van wet- en regelgeving in kaart brengen en deze waar nodig nationaal en internationaal onder de aandacht brengen. Ook wordt gedacht aan vereenvoudiging van toezichtwetgeving. Verder ‘bestendigt’ DNB de verdere professionalisering van het proces rond toetsingen van bestuurders en commissarissen van financiële instellingen.

Pensioenfondsen

Voor pensioenfondsen bepleit DNB de overgang naar een nieuw pensioencontract. De bouwstenen zijn volgens DNB ‘een persoonlijk pensioenvermogen zonder doorsneesystematiek, desgewenst aan te vullen met een beperkt strikt positieve collectieve buffer’. Zo ontstaat duidelijkheid over het opgebouwde pensioen en worden discussies tussen generaties over wie recht heeft op welk deel van het pensioenvermogen, voorkomen. Het pensioen is bovendien gemakkelijker overdraagbaar bij wisseling van pensioenfonds. De tweede bouwsteen is een individueel leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid. ‘Dit beschermt ouderen beter tegen kortingen en geeft jongeren uitzicht op een hoger verwacht pensioen.’

Ten aanzien van het verandervermogen van financiële instellingen stelt DNB dat er pensioenfondsen zijn die ‘operationeel, organisatorisch of bestuurlijk onvoldoende op orde zijn’. Daardoor kunnen zij te maken krijgen met moeilijkheden in het realiseren van hun kerntaken voor de deelnemers. In het uiterste geval komt zelfs het bestaansrecht voor het pensioenfonds in gevaar. Grote pensioenfondsen moeten ‘wendbaar en weerbaar’ zijn ten aanzien van grote veranderingen in hun omgeving. In 2017 gaat DNB daarom onderzoeken in hoeverre de door pensioenfondsen gebruikte governance modellen toegesneden zijn op ‘het nemen van tijdige en adequate (strategische) beslissingen in het belang van het pensioenfonds en haar deelnemers’. Bij kleine pensioenfondsen voorziet DNB het gevaar van transitierisico’s wanneer het besluit tot consolidatie niet tijdig wordt genomen.

Een ander belangrijk punt in 2017, is dat DNB de sector gaat bevragen op de toekomstbestendigheid van hun bedrijfsmodel. Daarop aansluitend is er aandacht voor de robuustheid van pensioenadministraties. Met name pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties met complexe en verouderde systemen en administraties lopen verhoogde IT- en operationele risico’s. Dit kan leiden tot continuïteitsrisico’s wanneer de systemen overbelast raken. In verband met de transitie naar een nieuw pensioenstelsel zullen instellingen daarom nieuwe administratiefunctionaliteiten moeten ontwikkelen. DNB gaat bij een aantal pensioenuitvoeringsorganisaties onderzoek uitvoeren naar (de beheersing van) de pensioenadministratie.

Verzekeraars

Bij verzekeraars besteedt DNB aandacht aan de adequate invulling van hun interne risicomanagementfunctie. Volgens DNB is een effectief functionerende risicomanagementfunctie noodzakelijk om continu risico’s expliciet te maken, te beheersen, risicoalertheid te creëren, proactief en bewust met risico’s om te gaan en de bijbehorende beheersmaatregelen af te wegen. Dit alles tegen de achtergrond van de vereisten voor sleutelfuncties in Solvency II. Bevindingen en good practices zal DNB delen met de sector.

Beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen

Hier ligt in het toezicht de nadruk opnieuw op adequate kapitaalbuffers en een gezonde bedrijfsvoering. Verder besteedt DNB aandacht aan het tijdig indienen van rapportages en het verder verbeteren van de datakwaliteit en de juistheid van ingediende rapportages. Ten slotte heeft DNB verhoogde aandacht voor het liquiditeitsrisico bij openeind beleggingsfondsen, omdat dit zou kunnen leiden tot ‘bredere besmettingsgevaren voor andere financiële instellingen’. Met een stresstest wil DNB identificeren of er (groepen) beleggingsfondsen zijn met een materieel liquiditeitsrisico.

Wij ondersteunen u graag

Ook in 2017 kunt u op ons rekenen om aan de toezichteisen van DNB te voldoen. Zo geeft onze Monitor App u inzage in de actuele stand van uw key performance indicatoren en de stuurvariabelen voor een optimale monitoring van uw beleggingen.

Verder biedt de Monitor App inzicht in:
• de performance van uw asset managers of afwijkingen van het beleggingsmandaat
• uw markt-, tegenpartij- en operationeel risico
• stuurinformatie in het kader van Solvency II
• de actuele (beleids)dekkingsgraad
• de uitvoering van uw ESG beleid.

Op basis van uw beleggingsadministratie verzorgen wij een onafhankelijke waardering van de financiële instrumenten, waaronder OTC derivaten (ook binnen beleggingsfondsen) in uw beleggingsportefeuille. Verder verzorgen wij voor u de tijdige en volledige aanlevering van de verplichte rapportages voor het FTK, Solvency II en EMIR.

Pol de Jaeger

Meer weten over de toezichtthema’s 2017 van DNB?

Pol de Jaeger

Business Development Manager
+31 (0)20 557 2293