1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Hoe geef je invulling aan je verantwoord...

Hoe geef je invulling aan je verantwoord beleggingsbeleid?

De Nederlandse beleggingswereld heeft steeds meer aandacht voor verantwoord beleggen, ook wel duurzaam beleggen genoemd. In een duurzaam beleggingsbeleid worden milieu-, sociale en governancefactoren meegewogen in de besluitvorming om het risicobeheer te verbeteren en duurzame lange termijn rendementen te behalen. Maar hoe geef je invulling aan je verantwoord beleggingsbeleid? Wat hanteer je als je benchmark voor je beleggingsbeleid? En hoe meet je de ESG-criteria?

Deze en meerdere vragen kwamen aan bod tijdens het seminar verantwoord beleggen in de praktijk: uw stem telt! dat wij 11 december organiseerden. Een groep van 30 beleggers kwam samen bij KAS BANK om dit thema te bespreken en hun inzichten uit de praktijk te delen.

08 jan 2019

Deel op  

Steeds meer beleggers zijn van mening dat verantwoord beleggen en een goed rendement samen kunnen gaan. Tijdens het seminar bleek bovendien maar weer dat veel institutionele beleggers zeker de wil hebben om verantwoord te beleggen. Sommigen zijn al heel ver in het opstellen van doelstellingen en het uitvoeren van een verantwoord beleggingsbeleid. Pensioenfondsen nemen bijvoorbeeld steeds vaker milieu- en sociale criteria mee in hun beleggingsanalyse en zijn hier ook steeds transparanter over. Enkele beleggers ervaren nog de nodige obstakels om een verantwoord beleggingsbeleid op te stellen en uit te voeren. In dat kader organiseerden wij het seminar verantwoord beleggen in de praktijk. Dagvoorzitter Jeannet Bijker nodigde de aanwezigen daarom ook nadrukkelijk uit om tijdens het seminar met elkaar in dialoog te gaan en van elkaar te leren.

Follow This: begin bij jezelf

Mark van Baal van Follow This, een groep verantwoordelijke aandeelhouders met een duurzame missie voor de olie- en gasindustrie, schetste tijdens zijn presentatie zijn missie om, door middel van aandeelhoudersresoluties, steun te verkrijgen zodat olie- en gasbedrijven zich gaan committeren aan het Klimaatakkoord van Parijs. Hij benadrukte dat aandeelhouders de enigen zijn waar een grote organisatie als Shell naar luistert om dusdanige veranderingen te kunnen doorvoeren zodat zij zich aan het klimaatakkoord committeren. Dat de eindgebruiker daarin ook een grote rol speelt, kwam later op deze dag ook naar voren.

Het lukt Follow This om steeds meer (grote) beleggers mee te krijgen om voor de ingediende klimaatresoluties te stemmen en zo de druk bij Shell op te voeren. Daarmee blijkt maar dat het gebruikmaken van het stemrecht een goed middel is om invloed uit te oefenen op een bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering. In dit geval wordt het stemrecht actief gebruikt om Shell te verzoeken om een duurzamere bedrijfsvoering te realiseren door nieuwe energiebronnen te ontwikkelen en te gebruiken. Daarnaast was de boodschap van Mark van Baal dat een betere wereld bij jezelf begint. Je hoeft bovendien met slechts één iemand te beginnen om de wereld te veranderen (dat kan dus ook als kleine aandeelhouder). Ga de dialoog aan met bedrijven waarin je belegt, om verdere verbeteringen op het gebied van duurzaamheid te bevorderen. Een positieve gedachte voor diegenen die de noodzaak van verantwoord beleggen wel inzien, maar niet direct weten waar te beginnen!

VBDO: 4 pijlers voor duurzaam beleggen

Jacqueline Duiker van de VBDO trok duurzaam beleggen vervolgens naar een bredere context en reikte duidelijke handvatten aan voor de invulling van het verantwoord beleggingsbeleid. Ook kleinere beleggers kunnen verantwoord beleggen, stelt Jacqueline. En de vraag zou eigenlijk niet moeten zijn waarom je moet beleggen in duurzame doelen, maar waarom niet? Er zijn namelijk, buiten de ethische overwegingen, de impact op de reputatie en de risico’s die niet-duurzaam beleggen met zich meebrengen (al brengt duurzaam beleggen weer andere risico’s met zich mee), ook financiële redenen om duurzaam te beleggen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat duurzame beleggingsportefeuilles qua resultaat niet onderdoen voor conventionele bedrijven en fondsen.

Voor het implementeren van een duurzaam beleggingsbeleid zijn vier pijlers vastgesteld door de VBDO:

  1. Governance: verankeren van duurzaam beleggen;
  2. Beleid ontwikkelen: opstellen van doelstellingen en deze opnemen in het beleggingsbeleid;
  3. Implementatie van beleid, dit kan per asset class verschillen; en tot slot,
  4. Transparantie tonen: communiceren van het verantwoord beleggingsbeleid naar eindbeleggers en deelnemers.

Jacqueline gaf aan dat het onderschrijven van basisstandaarden en richtlijnen de eerste stap is bij het opstellen van het verantwoord beleggingsbeleid. Maar welke richtlijnen moet je onderschrijven? Goede opties zijn de OESO-richtlijnen, de UN Global Compact, de UN Principles for Responsible Investing en TCFD (van de EU). Deze richtlijnen kunnen beleggers vervolgens gebruiken om het beleggingsbeleid aan te passen. Zo maken beleggers goed gebruik van de inclusion- en exclusion-aspecten van verantwoord beleggen.

Ook is het mogelijk om aan ‘active ownership’ te doen. Beleggers treden actief in gesprek met bedrijven waarin zij investeren. Gebruikmaken van het stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen van beursgenoteerde ondernemingen is tevens één van de middelen die beleggers tot hun beschikking hebben. Beleggers kunnen hun stem uitbrengen op bepaalde duurzame resoluties. Dit kan ook op afstand, door gebruik te maken van proxy voting-partners.

Jacqueline toonde, tot slot, aan dat de focus van veel institutionele beleggers zich verlegt. Waar pensioenfondsen, bijvoorbeeld, voorheen vooral naar de reputatie keken om al dan niet duurzaam te beleggen, zo kijken zij nu veel meer naar het risico dat ze lopen als ze het níet doen. Zo kijken zij onder meer naar de CO2-footprint van een bedrijf, of wat een temperatuurstijging voor effect heeft op hun beleggingen. Zo is ook een duidelijke kentering waarneembaar dat duurzaam beleggen core business wordt, waarbij afdelingen door een hele organisatie dagelijks bezig zijn met duurzaam beleggen.

Aan het eind van de presentatie werd door het publiek ter sprake gebracht dat het ook mogelijk is om het stembeleid van ASN Bank te kopiëren en toe te passen. Daarnaast brengt de VBDO met enige regelmaat benchmarks uit, zoals bijvoorbeeld de benchmark op mensenrechten, die publiekelijk toegankelijk zijn en houvast kunnen bieden bij uw invulling van uw ESG-beleid.

Discussie over het ontwikkelen van een duurzaam beleggingsbeleid

De presentaties leidden tot interessante discussies onder de aanwezigen. De opvolgende break-out sessies kwamen daardoor goed van pas. In de eerste interactieve sessie, invulling geven aan verantwoord beleggen geleid door Jacqueline Duiker (VBDO) en Maarten Aarts (KAS BANK), kwam het gesprek al snel op gang. Er werden scherpe vragen gesteld door de beleggers. Hoe wordt bijvoorbeeld de carbon footprint bepaald, die sommige bedrijven communiceren? Het blijkt dat de manier van bepaling verschilt per bedrijf en dat deze ook nog eens regelmatig verandert. Wat gebruik je als benchmark? Voldoet de MSCI World Index, of wil je je beleggingen meten aan de hand van andere (duurzamere) indices? Ook in het bepalen van je benchmark kan je bepaalde investment beliefs meenemen, zo was de strekking. Of bij impact investing; hoeveel geld heb je nodig, en hoeveel kennis heb je nodig, om daadwerkelijk een positieve impact op een bepaald bedrijfsbeleid te realiseren?

De strekking van deze break-out sessie, en het gehele seminar, was duidelijk: incrementele vooruitgang is waar het om draait. Eerst moet je je beleid duidelijk hebben, vervolgens bepaal je op basis daarvan je universum en daarna bepaal je je benchmark. Je moet wel eerst een keuze gemaakt hebben om de vooruitgang in je duurzaam beleggingsbeleid te kunnen meten.

In de andere break-out sessie ging de discussie rondom het thema van ESG-risico’s. Veel aspecten rond ESG zijn nog onontgonnen terrein. Een solide duurzaam beleggingsbeleid gaat gepaard met een inventarisatie van de risico’s bij de ESG-factoren. Er zijn drie stappen voor het meten van ESG-risico’s:

  1. Stel een duurzaam beleggingsbeleid op;
  2. Breng de KPI’s in kaart;
  3. Maak gebruik van het risicobeheermodel van DNB.

Maak voor het meten van ESG-risico’s bijvoorbeeld gebruik van de data van Sustainalytics, maar beperk je niet tot slechts één databron. Dit werd instemmend beantwoord door één van de deelnemers tijdens de discussie: “Er is nog te weinig data, en je kan een hoop doorrekenen, maar er blijft altijd een unmanageable risk. Daardoor kan de uiteindelijke uitkomst toch altijd negatiever uitpakken. Tevens gebruiken niet alle dataleveranciers dezelfde definities voor duurzaamheid en daarmee blijft je ESG-risico soms toch onduidelijk”. Gebruikmaken van meerdere databronnen geeft daarom een vollediger beeld van risico’s en overtredingen van het beleggingsbeleid.

Ligt er niet ook een stevige rol voor de overheid om zoveel mogelijk duurzaamheid te verplichten, ook onder investeerders? De overheid is traag met het opstellen van wet- en regelgeving op dit onderwerp. Dat komt wellicht mede door de relatief korte tijdshorizon die de politiek heeft, in vergelijking met de langere tijdshorizon waarop beleggers opereren. Maar ook hier werd wederom duidelijk: de eindconsument moet het uiteindelijk ook zelf willen. Een beter milieu begint bij jezelf, ook in je rol als consument.

Dat neemt niet weg dat beleggers niet hoeven wachten op de eindconsument. Ook tijdens deze seminar werd duidelijk dat er voldoende handvatten voorhanden zijn om een duurzaam beleggingsbeleid op te stellen en deze uit te voeren. Maak onderbouwde keuzes en kies voor een aanpak die past bij de eigen situatie en bedrijfsvoering. Duurzaam beleggen is de nieuwe norm.

Jeannet Bijker

Meer weten over verantwoord beleggen?

Jeannet Bijker

Business Development Manager
+31 (0)20 557 5938