1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Toezicht DNB in 2018: meer datagedreven...

Toezicht DNB in 2018: meer datagedreven en transparanter

In haar ‘Toezicht Vooruitblik 2018’ stelt De Nederlandsche Bank (DNB) een zekere ‘regelmoeheid’ bij de marktpartijen in de financiële sector. DNB gaat de ‘proportionaliteit’ van het toezicht en de toepassing van nieuwe wet- en regelgeving in 2018 daarom scherper in de gaten houden. Ook wil DNB de kloof tussen opzet en werking van haar toezicht verkleinen. Daarvoor voert zij o.a. on-site onderzoeken uit. Afgelopen jaar keek DNB naar ons FTK-proces.

08 jan 2018

Deel op  

Tijdens KAS BANK's FTK seminar op 12 december 2017 werd verdere toelichting gegeven door DNB en onze FTK specialisten op het on-site onderzoek en de uitkomsten.

Dit jaar gaat DNB nog nadrukkelijker sturen op de kwaliteit van data die financiële instellingen aanleveren, dat blijkt uit de publicatie Toezicht Vooruitblik 2018. De frequentie van dataverstrekking zal worden verhoogd. Uiteindelijk kan dit zelfs leiden tot real-time toezicht via het nog te openen Digitaal Loket Rapportage van DNB.

Kloof tussen opzet en werking van toezicht verkleinen

Om de kwaliteit van aangeleverde data beter te kunnen beoordelen voert de afdeling On-site onderzoek van DNB jaarlijks circa 60 onderzoeken uit, gelijkelijk verdeeld over pensioenfondsen en verzekeraars. Door meer aandacht te geven aan de werking van haar toezicht in de praktijk, wil DNB de (mogelijke) kloof tussen opzet en werking van haar toezicht verkleinen. In dat verband spreekt zij tijdens een onderzoek niet alleen met het bestuur/management, maar ook met de werkvloer en met de uitbestedingspartners. Tijdens het seminar gaf DNB enkele tips (zie kader) hoe financiële instellingen met een On-site onderzoek om kunnen gaan.

Voorbeeld: On-site onderzoek bij KAS BANK

Een goed voorbeeld van datagedreven toezicht is het on-site onderzoek door DNB naar het FTK-proces bij KAS BANK afgelopen zomer. De keuze viel op KAS BANK omdat wij de grootste financiële instelling in Nederland zijn op het gebied van toezichthouderrapportages. Tijdens ons FTK-seminar op 12 december hebben wij onze ervaringen met dit onderzoek en de conclusies van DNB met onze klanten gedeeld. Toezichthouders van DNB gaven een nadere toelichting op de opzet en het doel van haar on-site onderzoeken in het algemeen en meer specifiek op het onderzoek bij KAS BANK. Onze FTK specialisten gaven een toelichting op het FTK-proces en de gehanteerde systematiek.

DNB heeft geconstateerd dat de FTK-processen bij KAS BANK adequaat zijn voor een tijdige, accurate en complete FTK-rapportage. De kwaliteit van de data draagt positief bij aan het vertrouwen van DNB, zo blijkt uit haar onderzoeksrapportage. Een belangrijke bevinding betrof de kwaliteit (en snelheid) van de door vermogensbeheerders aangeleverde look through data. Tijdige aanlevering zou een prioriteit moeten zijn bij pensioenfondsen. Hierover zouden zij, als eindverantwoordelijke voor de FTK-rapportage aan DNB, duidelijke afspraken moeten maken met hun vermogensbeheerder(s). Als reactie op deze bevinding zijn wij momenteel in gesprek met vermogensbeheerders om de aanlevering van hun look through data te vervroegen (zie ook 'Aanscherping van FTK proces').

Alle deelnemers vonden de toelichting door DNB zeer verhelderend en nuttig. In de rondvraag vroeg een pensioenfondsbestuurder zich af in hoeverre DNB ook daadwerkelijk iets doet met de almaar groeiende berg data. DNB gaf de verzekering dat alle verzamelde gegevens uiteindelijk gebruikt worden in reguliere onderzoeken en/of bij verzoeken van ministeries of andere gremia.

DNB Tips voor on-site onderzoeken

Ken de hypotheses en doe aan eigen oordeelsvorming. Waar zitten de sterke en zwakke punten en hoe weet u dat als bestuurder?

  • Bekijk van tevoren de relevante documentatie die is toegestuurd
  • Interviews zijn geen examens
  • Bereid geen spreeklijnen voor, vraag ook niet om duo (of meer) interviews
  • Antwoord onbevangen, geef je eigen visie, leg geen stapels documenten klaar

Aanscherping van FTK proces

Wij zijn met de vermogensbeheerders in gesprek om de deadline voor aanlevering van hun look through data te vervroegen van M +10 naar M+3. Indien de data niet tijdig zijn ontvangen, escaleren wij bij het betreffende pensioenfonds, zodat het fonds de vermogensbeheerder hierop kan aanspreken. Uiteindelijk blijft tijdige aanlevering van de voor de FTK-rapportage benodigde data de eindverantwoordelijkheid van de pensioenfondsen.

  • Als de vermogensbeheerder geen actuele data beschikbaar heeft, vragen wij altijd de ‘best available data’ op en gebruiken deze gegevens voor de nieuwe FTK-rapportage, in plaats van oude gegevens ‘door te rollen’ naar het nieuwe kwartaal.
Pol de Jaeger

Meer informatie over FTK?

Pol de Jaeger

Business Development Manager
+31 (0)20 557 2293