1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Wat is de impact van valutarisico...

Wat is de impact van valutarisico op het Vereist Eigen Vermogen?

De kapitaalkosten worden bij pensioenfondsen bepaald door het Vereist Eigen Vermogen (en bij verzekeraars door de Solvency Capital Requirement). Er is een verband tussen valutarisico en kapitaalkosten. Wat zijn de mogelijke effecten van valutarisico op de kapitaalkosten? Wij deden bij een voorbeeldpensioenfonds onderzoek naar de impact van valutarisico op het Vereist Eigen Vermogen.

11 jan 2018

Deel op  

Het Vereist Eigen Vermogen (VEV) voor pensioenfondsen wordt vanuit de wetgever geformuleerd als het 97,5-percentiel (slecht-weer) scenario op een éénjaarshorizon. Met andere woorden, met een kans van 1 op 40 daalt de dekkingsgraad naar verwachting met X-aantal VEV dekkingsgraadpunten óf meer.
Naast de solvabiliteitwaarde van het pensioenfonds komen we het VEV bij een aantal beleidsmatige zaken tegen, waaronder het herstelplan en (eventueel) de bepaling van de kostendekkende premie. Een lager VEV resulteert hierbij in een lagere kans op korting van de bestaande opbouw en een lagere kostendekkende premie.

Impact valutarisico bij voorbeeldfonds

Wij hebben onderzoek gedaan naar de impact van valutarisico op het VEV. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van een voorbeeldpensioenfonds. Bij het voorbeeldpensioenfonds wordt uitgegaan van een gemiddeld fonds met een gespreide portefeuille over diverse beleggingscategorieën. Het risicoprofiel kan hierbij als offensief worden bestempeld. Bij de analyse zijn we uitgegaan van verschillende afdekkingspercentages voor het valutarisico, namelijk: 0%, 50% en 100% afdekking. Deze afdekkingspercentages worden toegepast op de volgende valuta’s: USD (Amerikaanse dollar), GBP (Britse pond), JPY (Japanse yen) en CHF (Zwitserse frank). Overige valuta worden in de praktijk vaak niet afgedekt en zijn bij deze analyse buiten beschouwing gelaten.

In de onderstaande tabel ziet u de resultaten van onze analyse van het voorbeeldpensioenfonds met 0% afdekking van de belangrijkste valuta, met 50% afdekking en met 100% afdekking. De overige aannames zijn in alle gevallen gelijk verondersteld. De resultaten zijn uitgesplitst naar de verschillende risicofactoren. 

  0% afdekking 50% afdekking 100% afdekking
Renterisico 4,1% 4,1% 4,1%
Zakelijke waarden risico 21,4% 21,3% 21,3%
Valutarisico 5,8% ↓3,7% ↓2,1%
Grondstoffenrisico 0,1% 0,1% 0,1%
Kredietrisico 1,6% 1,6% 1,6%
Verzekeringstechnisch risico 3,0% 3,0% 3,0%
Actief beheer risico 0,0% 0,0% 0,0%
Overige risicofactoren 0,0% 0,0% 0,0%
Diversificatie -10,9% ↑-9,2% ↑-7,8
Totaal 25,1% 24,6% 24,4%

Meer afdekking = minder blootstelling aan valutarisico = minder diversificatievoordeel

Op het eerste gezicht neemt het VEV slechts beperkt af wanneer de afdekking van de belangrijkste valuta wordt verhoogd. Dit komt met name door de werking van de diversificatie binnen het VEV en de daarbij veronderstelde correlaties (zoals voorgeschreven door DNB). Binnen de verschillende valuta wordt een diversificatievoordeel gerealiseerd doordat deze in de praktijk niet gelijk meebewegen met de euro. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat het Britse pond apprecieert en de Amerikaanse dollar deprecieert in hetzelfde jaar. Daarnaast valt het valutarisico voor een groot deel weg omdat valuta niet geheel gelijk bewegen aan de andere risicofactoren. Per saldo zal meer afdekking en dus minder blootstelling aan valutarisico tegelijkertijd leiden tot minder diversificatievoordeel. Per saldo daalt het VEV bij een hogere afdekking, maar na de genoemde diversificatievoordelen is dit effect gering te noemen. De analyse zou vanuit het perspectief van de verzekeraar tot vergelijkbare resultaten hebben geleid. Ook binnen het SCR-raamwerk wordt een vergelijkbaar diversificatievoordeel verondersteld tussen valutarisico en de andere risicofactoren.

Extra beweeglijkheid van de dekkingsgraad

Een belangrijke vraag is, of het valutarisico zoals bepaald binnen het VEV-raamwerk representatief is voor de uitwerking in de praktijk. Hoe zou bovenstaande exercitie uitwerken als we bijvoorbeeld over de afgelopen 10 jaar terug zouden kijken naar de beweeglijkheid van de dekkingsgraad? Eerder hebben we geconstateerd dat sommige pensioenfondsen het valutarisico niet afdekken vanuit de gedachte dat het niets oplevert in termen van rendement. Tegelijkertijd leidt valutarisico wel tot extra beweeglijkheid van de dekkingsgraad. En dat kan voor pensioenfondsbestuurders en managers dan weer reden zijn om valutarisico vanuit risicoperspectief af te dekken. We komen hier in het volgende artikel op terug.

Lees ook:

Hoe kan ik de impact van valutarisico op het beleggingsresultaat beheersen?

Balansmanagement en diversificatie: met of zonder valutarisico?

Risicomanagement en valutarisico: In de ban van de Euro

 

Monique Jager-Smeets

Meer weten over valutarisico?

Monique Jager-Smeets

Hoofd Risk Solutions
+31 (0)20 5572402