1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Brexit: 13 antwoorden op veel gestelde...

Brexit: 13 antwoorden op veel gestelde vragen van klanten

Op 11 april 2019 besloot de Europese Raad, in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk, de periode van twee jaar waarin artikel 50, lid 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie voorziet, tot 31 oktober 2019 te verlengen. Ondanks de gesloten terugtrekkingsovereenkomst (The Withdrawal Agreement) tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, zorgen nog twee belangrijke (en gevoelige) punten voor discussie:

1. De grens tussen Noord Ierland en Ierland (The back stop); en
2. Strategisch partnerschap op te bouwen met het Verenigd Koninkrijk na de Brexit.

De afgelopen maanden ontvingen we vragen van onze klanten over de Brexit en een mogelijke impact op hun en onze bedrijfsvoering. De meest gestelde vragen beantwoorden wij hier.

09 okt 2019

Deel op  

1. Wat zijn de gevolgen voor klanten van KAS BANK?

Wij verwachten geen impact van de Brexit op de relatie met onze Nederlandse of Engelse klanten. Achter de schermen zijn alle noodzakelijke stappen genomen om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. Het grootste deel van dit werk houdt verband met het herschikken van contracten met entiteiten die concrete besluiten hebben genomen om hun bedrijf te verplaatsen naar een ander land onder een andere toezichthouder. Andere leveranciers of partners hebben KAS BANK medegedeeld dat er geen invloed is op hun relatie met KAS BANK en dat bestaande contracten geldig blijven. Overigens kijkt de toezichthouder DNB mee met de Brexit voorbereidingen van financiële instellingen.
Onze Britse klanten worden ook in de toekomst bediend via onze Britse branche. Nieuwe wettelijke of reglementaire verplichtingen zijn gewogen en indien nodig reeds uitgevoerd.

2. Wat is de impact van de Brexit op KAS BANK na de overname door CACEIS?

Na de overname door CACEIS blijft KAS BANK vooralsnog een Nederlandse bank met een branche gevestigd in Londen. Vanuit de Nederlandse situatie kan het zijn dat er nog wijzigingen komen op de huidige contractuele afspraken die wij hebben met de Britse tegenpartijen en andere dienstverleners in het Verenigd Koninkrijk. KAS BANK en CACEIS onderhouden daarom continu contact met deze stakeholders en anticiperen op eventuele wijzigingen die concreet worden. Dit zal echter (nog) geen invloed hebben op de relatie met onze klanten.
Vanuit het Britse perspectief ligt de situatie anders. De bestaande ‘paspoortsystemen’ voor financiële diensten zullen namelijk ophouden te bestaan. De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft wetgeving opgesteld voor een tijdelijk vergunningenstelsel (Temporary Permissions Regime, "TPR"), waardoor paspoortfirma's tot eind 2020 in het Verenigd Koninkrijk actief kunnen blijven en tegelijkertijd een aanvraag kunnen indienen voor een zogenaamde "derde land"-filiaalvergunning (third country branch authorisation). Ook dit zal geen invloed hebben op de huidige lopende contracten met onze klanten. Onze Brexit-Task Force heeft alle aanvragen gestart die benodigd zijn om onze dienstverlening te continueren.

3. Welk standpunt neemt KAS BANK in ten aanzien van haar planning en welke rol speelt de overname door CACEIS?

Onze Brexit-planning is ingestoken op een no-deal scenario. Ook in het geval van een harde Brexit op 31 oktober, zijn wij dus volledig voorbereid. Wij verwachten niet dat KAS BANK ten tijde van de Brexit al omgevormd is tot een branche van CACEIS. Tot die tijd is en blijft KAS BANK een Nederlandse bank welke onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank en blijft ons uitgangspunt ten aanzien van de Brexit-planning een no-deal scenario.

4. Welke stappen heeft KAS BANK ondernomen om na 31 oktober 2019 alle zaken op normale wijze te continueren?

Ongeacht de uitkomst van de besprekingen omtrent de twee gevoelige punten (zie inleiding), zetten wij alle zaken voort zoals u gewend bent. Over de afgelopen periode zijn de volgende stappen gezet:

  • De Brexit Task Force is opgericht om de ontwikkelingen te volgen en de impact op onze organisatie te beoordelen. Deze Task Force bestaat uit een multidisciplinair team met ervaren specialisten en rapporteert aan de Raad van Bestuur. De Task Force heeft alle Managing Directors ingeschakeld om alle mogelijke gevolgen van een no-deal Brexit op hun afdelingen in kaart te brengen. De informatie die daaruit voortkwam, is geanalyseerd en vormt de basis voor het projectplan.
  • Onze Britse branche staat in contact met zowel de PRA (Prudential Regulatory Authority) als de FCA (Financial Conduct Authority). Tevens is er extern juridisch advies ingewonnen. Onze prioriteit ligt momenteel bij het aanvragen van een vergunning voor de vestiging in het Verenigd Koninkrijk (middels de eerder genoemde third country branch authorisation). Ondertussen hebben wij een aanvraag ingediend voor toetreding tot het FCA-regime voor tijdelijke vergunningen. Het tijdschema voor de vergunningverlening wordt ons door de FCA na 31 oktober 2019 (de Brexit-datum) geschetst. Daarna informeren wij u.

 

5. Wat zijn de gevolgen voor Nederlandse beleggers?

Voor Nederlandse beleggers blijven de diensten van KAS BANK zoals ze nu zijn. De Task Force zal de impact van eventuele nieuwe of aanvullende regelgeving in het Verenigd Koninkrijk in overweging nemen en, indien nodig, implementeren. Op dit moment kunnen we speciale maatregelen van de Britse autoriteiten niet uitsluiten, maar de kans daarop achten we als gering.

7. Wat zijn de gevolgen voor Continuous Linked Settlement (CLS)?

Volgens onze provider is er geen impact op de CLS-diensten. Dit is door ons geverifieerd.

8. Zullen klanten nog steeds toegang hebben tot de financiële markt in het Verenigd Koninkrijk (CCP's, Crest, enz.)?

Ja. Samen met ons Britse netwerk waarborgen we de continuering van de dienstverlening.
Het Ministerie van Financiën kondigde tevens aan dat Britse vermogensbeheerders in het geval van een no-deal Brexit toegang tot de Nederlandse markt zullen behouden. De tijdelijke vrijstelling voorkomt dat Nederlandse institutionele beleggers van de ene op de andere dag in de problemen komen omdat tegenpartijen niet langer over het juiste EU-paspoort beschikken. Dit betreft bijvoorbeeld (lopende) derivatencontracten. Deze vrijstelling wordt alleen ingevoerd bij het ontbreken van een No-deal Brexit en zal waarschijnlijk tot 1 januari 2021 duren.
Daarnaast heeft de EU aangekondigd dat de centrale tegenpartijen van het Verenigd Koninkrijk (CCP's) na de Brexit tijdelijk erkend blijven. Hierdoor blijft de toegang tot Britse CCP’s behouden. De tijdelijke erkenning zal naar verwachting betrekking hebben op legacy en nieuwe (post-Brexit) geclearde transacties.

9. Wordt de bescherming van de activa van de klant gehandhaafd?

KAS BANK blijft onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. De toepassing van hun regels met betrekking tot de bescherming van het vermogen van klanten blijft dus ongewijzigd.
Nadat de vergunning verleend is, moet onze Britse branche ook voldoen aan de FCA CASS-regels (Client Asset Sourcebook). Onderdeel van het autorisatieproces van de Britse branche is het aantonen dat wij met onze processen en procedures compliant zijn aan deze regels.

10. Wat is de impact van Brexit op de gegevensbescherming (AVG/GDPR)?

Na de Brexit blijft de UK Data Protection Act 2018 van kracht. De EU Withdrawal Agreement zorgt ervoor dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daarnaast ook in de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk wordt opgenomen.
De AVG maakt het mogelijk om persoonsgegevens uit te wisselen tussen de lidstaten van de EU. De overdracht van gegevens naar derde landen buiten de EU, waar geen adequate bescherming geboden wordt, is verboden. Het Verenigd Koninkrijk moet straks ook voldoen aan de adequate bescherming van persoonsgegevens en dit moet, als onderdeel van de Brexit-onderhandelingen, tijdig zijn afgerond. Totdat deze adequate bescherming is vastgesteld zullen er beperkingen gelden op de uitwisseling van gegevens tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Over dit punt wordt nog onderhandeld, wat zou kunnen leiden tot het hersluiten en -onderhandelen van bepaalde contracten.

11. Gaat de Brexit gevolgen hebben voor de diensten die wij bieden?

Wij verwachten geen wijzigingen in de producten en diensten die wij momenteel aan onze klanten bieden.

12. Wat zijn de vervolgstappen?

Onze prioriteit blijft het onderhouden van contacten met de Nederlandse en Britse toezichthouders en het volgen van de ontwikkelingen rond de Brexit-onderhandelingen.
Ondanks de overname van KAS BANK door CACEIS blijft het onze prioriteit om de goedkeuring voor ons Britse branche rond te krijgen. Wij hebben reeds alle stappen ondernomen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat we ruim voor het einde van de TPR, in december 2020, over een FCA-goedkeuring beschikken.
Ondertussen werken wij doorgaans aan ons actieplan en blijven wij mogelijke implicaties identificeren en tijdig vereiste acties ondernemen. Wij volgen de resultaten van de politieke onderhandelingen op de voet. In deze politiek turbulente tijden is dat echt noodzakelijk.
Ons projectplan en tijdschema zullen worden bijgewerkt indien nieuwe ontwikkelingen zich voordoen.

13. Zijn er bijkomende reglementaire of wettelijke verplichtingen waar de klanten op gewezen moeten worden?

In dit stadium zijn wij niet op de hoogte van nieuwe of aanvullende verplichtingen, behalve voor een goedkeuring van de Britse "derde land"-filiaalvergunning.

 

Geert Jan Kremer

Vragen over de Brexit?

Geert Jan Kremer

Managing Director Treasury
+31 (0)20 557 5345