1. Home /
 2. Over ons /
 3. Nieuws /
 4. De Nederlandse regering vaardigt...

De Nederlandse regering vaardigt een verordening uit tot wijziging van enkele bepalingen van de RKV en de CRR

Op 16 april 2020 zijn drie wijzigingen van de begrotingsverklaring van het ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (tweede incidentele aanvullende begroting met betrekking tot de COVID-19-crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten) gepubliceerd in het Publicatieblad.

22 mei 2020

Deel op  

Nr. 5: De regering wordt verzocht om bij het sluiten van de herverzekeringsovereenkomst als voorwaarde te stellen dat de kredietverzekeraar ten minste voor de duur van de overeenkomst afziet van de uitkering van dividenden en bonussen;

Nr. 6: de Kamer stelt vast dat veel bedrijven in 2019 zeer winstgevend waren, waaronder de kredietverzekeraars; is van mening dat we solidair moeten zijn en de kosten van deze crisis eerlijk moeten verdelen, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen; roept de regering op om ervoor te zorgen dat het bedrijfsleven de schade draagt die wordt geleden als gevolg van de crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten, en om de Kamer te informeren over de wijze waarop dit zal worden georganiseerd, en om over te gaan tot de orde van de dag;

Nr. 7: De overheid vraagt dat de Nederlandse vestiging van de kredietverzekeraar bij het afsluiten van de herverzekeringsovereenkomst ten minste voor de duur van de overeenkomst afstand doet van de dividend- en bonusuitkeringen; en overgaat tot de orde van de dag.

Op 17 april 2020 is de Regeling van De Nederlandsche Bank NV van 8 april 2020 tot wijziging van de Regeling specifieke bepalingen CRD en CRR 2019 in verband met de gewijzigde vaststelling van de systeemrisicobuffer gepubliceerd in het Publicatieblad. De uitbraak van het coronavirus heeft verstrekkende gevolgen voor de Nederlandse economie. Ook de financiële sector wordt getroffen. Om de economische schade zoveel mogelijk te beperken is het cruciaal dat de financiële sector goed blijft functioneren en dat de kredietverlening aan bedrijven niet onnodig wordt belemmerd. De Nederlandsche Bank doet er alles aan om de stabiliteit van de financiële sector te blijven waarborgen. Tegen deze achtergrond heeft DNB op 17 maart besloten haar systeemrisicobuffervereiste te verlagen.


DNB is van mening dat het aanbieden van deze extra marge passend is in het licht van de huidige ontwikkelingen. Dit is ook mogelijk omdat banken in de afgelopen jaren veel extra buffers hebben opgebouwd. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat dit extra kapitaal wordt gebruikt om de kredietverlening te ondersteunen en niet om dividend uit te keren of eigen aandelen in te kopen. De gewenste verlaging van de systeembuffers past op dit moment niet in de huidige CRD en CRR 2019 Specific Provisions Regulations, omdat deze het bestaande percentage van 3% voorschrijven. DNB past daarom de huidige regeling aan om de aangekondigde aanpassing van het buffervereiste per bank mogelijk te maken.


Over Systeemrisicobuffer:

1. Een in Nederland gevestigde bank als bedoeld in artikel 3:62a lid 1 Wft, die naar het oordeel van DNB een dominante positie heeft in het financiële stelsel van Nederland of anderszins is blootgesteld aan systeemrisico's als bedoeld in artikel 133 CRD, heeft een systeemrisicobuffer als bedoeld in artikel 105 lid 1 sub d van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

2. Er wordt een besluit van DNB genomen om te bepalen of het eerste lid van toepassing is op een bank en om het niveau van de door die bank aan te houden systeemrisicobuffer vast te stellen, uitgedrukt in een percentage van de totale risicoposten berekend overeenkomstig artikel 92, lid 3, van de CRR.

3. Een bank voldoet aan de verplichting uit hoofde van lid 2 op basis van haar geconsolideerde positie overeenkomstig afdeling 2 van deel I van het CRR. De systeemrisicobuffer wordt op het hoogste geconsolideerde niveau in Nederland gehandhaafd.

Meer
Nederlandse verordening tot wijziging van de CRD/CRR 2019-bepalingen inzake de systeemrisicobuffer en de COVID-staatsbegroting


Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd in de april-editie van REGWATCH. Lees de volledige editie die de volgende rechtsgebieden bestrijkt:

 • Europese Unie
 • België
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Hong Kong
 • Ierland
 • Italië
 • Luxemburg
 • Zwitserland
 • Verenigd Koninkrijk