1. Home /
 2. Over ons /
 3. Nieuws /
 4. DNB publiceert Werkwijze inzien...

DNB publiceert Werkwijze inzien en kopiëren van digitale gegevens

Op 22 juni 2020 is de werkwijze van De Nederlandsche Bank (DNB) voor het bekijken en kopiëren van digitale gegevens gepubliceerd in de Staatscourant.

16 jul 2020

Deel op  

De door De Nederlandsche Bank (DNB) aangewezen toezichthouders zijn belast met het toezicht op de naleving van de bij en krachtens (onder meer) de Wet op het financieel toezicht (Wft) gestelde regels. Daartoe beschikken deze toezichthouders op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) over de bevoegdheid om inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden en daarvan kopieën te maken (artikel 5:17 Awb).

Ook zijn zij bevoegd om inlichtingen te vorderen (artikel 5:16 Awb). De onderneming waarbij een onderzoek wordt verricht, is verplicht alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs bij de uitoefening van deze bevoegdheden kan worden gevorderd (artikel 5:20 Awb). Personen die een beroep kunnen doen op een verschoningsrecht, zoals advocaten, kunnen medewerking weigeren (artikel 5:20, lid 2 Awb).

Verder vereist het evenredigheidsbeginsel dat een toezichthouder van zijn bevoegdheden slechts gebruik maakt voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is (artikel 5:13 Awb).

Deze Werkwijze geeft op hoofdlijnen weer hoe de toezichthouders van DNB te werk zullen gaan bij het uitoefenen van genoemde bevoegdheden voor zover DNB daarbij digitale gegevens vordert. De Werkwijze is van overeenkomstige toepassing op het vorderen van digitale gegevens op grond van artikel 5:16 van de Awb, in andere situaties dan tijdens een onderzoek ter plaatse. De Werkwijze beschrijft de gevolgde procedure vanaf het moment dat de digitale gegevens door de toezichthouders zijn geselecteerd die naar hun aard en/of inhoud redelijkerwijs binnen het doel en voorwerp van het betreffende onderzoek kunnen vallen.

Meer informatie

DNB Werkwijze inzien en kopiëren van digitale gegevens


Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd in de juni-editie van REGWATCH. Lees de volledige editie die de volgende rechtsgebieden bestrijkt:

 • Europese Unie
 • België
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Hong Kong
 • Ierland
 • Italië
 • Luxemburg
 • Zwitserland
 • Verenigd Koninkrijk