1. Home /
 2. Depositogarantiestelsel

Depositogarantiestelsel

Het Depositogarantiestelsel (DGS) is een garantieregeling voor de rekeninghouders van een bank. Als een bank failliet gaat, garandeert het banktegoeden (deposito’s) tot maximaal EUR 100.000. De garantie geldt voor de meeste rekeninghouders en bijna alle soorten rekeningen. De uitvoering van het depositogarantiestelsel is in handen van toezichthouder De Nederlandsche Bank N.V.

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de website van De Nederlandsche Bank N,.V.
Op welke tegoeden heeft de garantieregeling betrekking?

Het depositogarantiestelsel geldt voor tegoeden (ongeacht de valuta) op:

 • Betaalrekeningen (rekening-courant)
 • Spaarrekeningen
 • Termijndeposito’s
 • Levenslooprekeningen

Weke producten vallen niet onder het DGS?:

 • Bankspaardeposito’s eigen woningschuld
 • Achtergestelde deposito’s
 • Beleggingen, zoals effectenrekeningen en obligaties aan toonder
 • Verzekeringen
 • Virtuele valuta’s

Welke rekeninghouders komen in aanmerking voor het depositogarantiestelsel?

 • particuliere rekeninghouders (natuurlijke personen)
 • rechtspersonen (BV – NV – Stichting – Vereniging)

En/of-rekeningen:

Als de rekening op naam staat van twee (of meer) personen (een en/of-rekening of een en/en-rekening), komen zij ieder afzonderlijk in aanmerking voor een vergoeding uit het DGS. Daarbij krijgen alle rekeninghouders een evenredig deel vergoed tenzij vooraf aantoonbaar anders is overeengekomen. Als het saldo van de en/of-rekening van twee rekeninghouders EUR 200.000 bedraagt, kan ieder aanspraak maken op EUR 100.000. Als een rekeninghouder meerdere rekeningen heeft, geldt het maximum voor de tegoeden op alle rekeningen.

Partijen welke uitgesloten zijn van het depositogarantiestelsel?:

 • Overheden
 • Banken
 • Pensioenfondsen
 • Verzekeringsondernemingen
 • Beleggingsondernemingen

Terugbetaling van tegoeden:

De Nederlandsche Bank zal, voor het uitvoeren van de terugbetaling, op de website en in landelijke bladen informatie verstrekken over de procedure voor de aanvraag van een vergoeding en een eventueel voorschot.

 

Download het Informatieblad depositogarantiestelsel